عناوین فصل های پایان نامه روانشناسی

عنوان فصلهای پایان نامه
عنوان فصلهای پایان نامه به شرح زیر است:
•    فصل اول: طرح و کلیات پژوهش.
•    فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر پژوهشهای پیشین.


•    فصل سوم: روش اجرای پژوهش.
•    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش.
•    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد.


ساختار فصلهای پایان نامه
ساختار فصل اول: معمولاً در فصل اول پایان نامه در ارتباط با عنوانهای زیر قلم فرسایی می شود:
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 اهمیت موضوع
1-4 هدفهای پژوهش
1-5 فرضیه ها
1-5-1 تبیین و اندازه گیری متغیرها
1-5-1-1 تبیین و اندازه گیری متغیر(های) وابسته
1-5-1-2 تبیین و اندازه گیری متغیر(های) مستقل
1-5-2 بیان فرضیه ها
1-5-3 طرح آزمون فرضیه ها
1-6 روش شناسی پژوهش
1-6-1 نوع روش پژوهش
1-6-2 جامعه و نمونۀ آماری
1-6-3 روش و ابزار جمع آوری و آماده سازی داده ها
1-8 تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان
1-9 ساختار پژوهش
1-10 خلاصۀ فصل


ساختار فصل دوم: معمولاً در فصل دوم پایان نامه در ارتباط با عنوانهای زیر قلم فرسایی
می شود:
2-1 مقدمه
2-2 مبانی نظری (در واقع در فصل دوم چنین عنوانی وجود ندارد بلکه دانشجو باید بر حسب موضوع پایان نامه خود عنوانهای مناسب را جایگزین کند).
2-3 مروری بر پژوهشهای پیشین (خارجی و داخلی)؛ پژوهشها را بر حسب تاریخ از قدیم به جدید مرتب کنید.
2-4 جمع بندی و نتیجه گیری
2-5 خلاصه فصل


ساختار فصل سوم: معمولاً در فصل سوم پایان نامه در ارتباط با عنوانهای زیر قلم فرسایی می شود:
3-1 مقدمه
3-2 بیان مسئله
3-3 روش شناسی پژوهش
3-3-1 نوع روش پژوهش
3-3-2 جامعه و نمونۀ آماری
3-3-3 روش و ابزار جمع آوری و آماده سازی داده ها
3-4 تدوین فرضیه ها
3-4-1 تبیین و اندازه گیری متغیرها
3-4-1-1 تبیین و اندازه گیری متغیر(های) وابسته
3-4-1-2 تبیین و اندازه گیری متغیر(های) مستقل
3-4-2 فرضیه ها
3-4-3 طرح آزمون فرضیه ها
3-5 خلاصۀ فصل


ساختار فصل چهارم: معمولاً در فصل چهارم پایان نامه در ارتباط با عنوانهای زیر قلم فرسایی می شود:
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
4-3 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
4-4 آزمون فرضیه ها
4-5 خلاصه فصل


ساختار فصل پنجم: معمولاً در فصل پنجم پایان نامه در ارتباط با عنوانهای زیر قلم فرسایی می شود:
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری از یافته های پژوهش
5-2-1 نتیجه گیری در بارۀ یافته های مربوط به آزمون فرضیه اول
5-2-2 نتیجه گیری در بارۀ یافته های مربوط به آزمون فرضیه دوم
5-3 محدودیتها و مشکلات پژوهش
5-4 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش
5-5 پیشنهادهایی در خصوص پژوهشهای آتی
5-6 خلاصۀ فصل