آموزش نوشتن فصل سوم پایان نامه روانشناسی (فصل روش تحقیق)

فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
اصطلاح تحقیق علمی عبارت است از تلاش کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به طور نظام یافته با هدف کشف مجهولی به منظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق و مابه ازای خارجی داشته باشد( حافظ نیا، 1387 ).

لازم به ذكر است كه در يك  تحقيق علمي بايستي فرضيات تحقيق آزمون شوند، و براي اين كار محقق نيازمند يك روش تحقيق مناسب است. به عبارت ديگر محقق با روشن كردن روش تحقيق خود به جمع آوري، تجزيه و تحليل و تفسير اطلاعات براي رسيدن به اهداف تحقيق كه همانا آزمون فرضيات تحقيق است دست مي زند. به ديگر سخن اين كه محقق  با كمك اين روش صحت يا عدم صحت فرضيات خود را آزمايش مي نمايد. و روش مذكور، محقق را در درك رابطه عليت بين متغيرهاي تحت بررسي ياري مي دهد. همچنين قلمرو كليت را تعيين مي كند، يعني اينكه آيا نتايج بدست آمده مي تواند به جامعه بزرگتر يا موقعيت هاي مختلف تعميم يابد( ایران نژاد پاریزی، 1387 ).این بخش مهم ترین بخش تحقیق است و حلقه ارتباطی بین ایجاد سوال در ذهن محقق و ارائه پاسخ اولیه می باشد. در این فصل ابتدا در خصوص روش تحقیق  توضیح داده می شود و سپس جامعه آماری  تحقیق معرفی می گردد، در مورد روش نمونه گیری  و محاسبه تعداد نمونه ها یا همان حجم نمونه بحث می شود، سپس روش جمع آوری داده ها  توضیح داده خواهد شد. مبحث بعدی چگونگی حصول اطمینان از روائی  و پایائی  جمع آوری  داده هاست و در انتها روش تجزیه و تحلیل داده های  تحقیق بیان می گردد.
3-2- روش تحقيق
روش هاي تحقیق در واقع ابزارهاي دستیابی به واقعیت به شمار می روند در پژوهشی محقق سعی می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب نماید و آن روشی که دقیق تر از سایر روش ها قوانین واقعیت را کشف کند (گرجی، 1388). ا این تحقیق از نظر هدف ، کاربردي و از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی  می باشد.
3-3- جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه‌گيري
جامعه آماري عبارت است از كليه عناصر و افرادي كه در يك مقياس جغرافيايي مشخص (جهاني يا منطقه‌اي) داراي يك يا چند صفت مشترك باشند ( حافظ‌نيا، 1387). جامعه آماري اين تحقيق ،كليه معلمان ابتدایی شهرستان آزادشهر  به تعداد233 نفر مي باشند.نمونه و نمونه گیری از مهم ترین مباحث در آمار اجتماعی است. چه از طرفی با توجه به وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه ، محقق ناچار است به  نمونه گیری بپردازد.   از طرفی دیگر اعتماد یافته های یک تحقیق با صحت نمونه گیری آن سنجیده  می شود تا آنجایی که از نظرو الیس و روبرتز دو مفهوم اساسی درآمار اجتماعی ، نمونه و جامعه آماری می باشد (حافظ نیا ،1387). حجم نمونه مطابق با جدول كرجسي و مورگان144نفر مي باشد و براي نمونه گيري ازجامعه آماري ،از روش        نمونه گيري تصادفی طبقه ای استفاده خواهد شد.
3-4- روش و ابزار جمع‌آوري داده ها
روش گردآوری اطلاعات را به طور کلی به دو طبقه روشهای کتابخانه ای و روشهای میدانی می توان تقسیم کرد (حافظ نیا، 1387). ابزارگردآوري اطلاعات، سه پرسشنامه بوده كه عبارتنداز:پرسشنامه استاندارد اخلاق سازمانی گريگوري. سي، پتي(1990) دارای چهار بعد (1- دلبستگي و علاقه به كار2- پشتكار و جديت در كار 3- روابط سالم و انساني در محل كار 4- روح جمعي و مشاركت در كار) می باشد که دارای 23 گویه که به صورت طیف پنج گزینه ای لیکرت(کاملاً موافقم-موافقم-بدون نظر-مخالفم-کاملاً مخالفم) تنظیم شده است. در پرسشنامه اخلاق سازمانی نحوه تنظیم سوالات پرسشنامه با توجه به ابعاد فرضیه های تحقیق مطابق جدول زیر می باشد:
جدول(3-1):ابعادوسوالات پرسشنامه اخلاق سازمانی
ابعاد      سوالات
دلبستگي و علاقه به كار    1-2-3-4-5-6
پشتكار و جديت در كار    7-8-9-10-11-12
روابط سالم و انساني در محل كار    13-14-15-16-17
روح جمعي و مشاركت در كار    18-19-20-21-22-23
پرسشنامه استاندارد معنویت سازمانی آرمنیو رگو و مگیول پینا(2008) دارای شش بعد (1-همراستایی ارزشهای فردی  2- همراستایی ارزش های سازمانی 3- فرصتهایی برای زندگی درونی 4-حس مشترک با جامعه 5-حس جامعه بودن تیم 6-حس لذت بردن از کار) می باشد که دارای 17 گویه که به صورت طیف پنج گزینه ای لیکرت(کاملاً موافقم-موافقم-بدون نظر-مخالفم-کاملاً مخالفم) تنظیم شده است. در پرسشنامه معنویت سازمانی نحوه تنظیم سوالات پرسشنامه با توجه به ابعاد فرضیه های تحقیق مطابق جدول زیر می باشد:
جدول (3-1): ابعاد و سوالات پرسشنامه معنویت سازمانی
ابعاد    سوالات
همراستایی ارزش های فردی    6-7
همراستایی ارزش های سازمانی    8-9-10
فرصت هایی برای زندگی درونی    16-17
حس مشترک با جامعه    11-12-13
حس جامعه پذیری تیم    1-2-3-4-5
حس لذت بردن از کار    14-15
پرسشنامه استاندارد عزت نفس دونالد و جان(2011) دارای 7 گویه که به صورت طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی زیاد-زیاد-متوسط-کم-خیلی کم) تنظیم شده است.
3-5 -  متغيرهای تحقيق
متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده، می تواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد( حافظ نیا، 1387 ).  
1- متغیرهای مستقل : نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تاثیر می گذارند.
2- متغیرهای وابسته : تابع تغییرات متغیر مستقل هستند یا در واقع معلول آنها به حساب می آیند.
این تحقیق شامل سه متغیر اخلاق سازمانی و معنویت سازمانی و عزت نفس می باشد که اخلاق سازمانی و معنویت سازمانی به عنوان متغیرهای مستقل و عزت نفس به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
3-6- روايی و پايايی
مقصود از روایي آن است كه وسيله اندازه گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه  بگيرد(خاكي، 1388). در اين تحقيق روایي پرسشنامه به روش محتوایي انجام گرفته است. بدين صورت كه سوالات پرسشنامه مطابق با فرضيه هاي پژوهش طرح گردید و سپس به رويت استاد راهنما و استاد مشاور رسید و پس از بررسی و اصلاح نهايتاً نظر اساتيد راهنما و مشاور بر مناسب بودن آن بوده است. پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد( مقیمی، 1386 ).در اين تحقيق برای بررسی و برآورد پایایی پرسشنامه ها از روش آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. بر اساس اين فرمول زماني كه ضريب α محاسبه شده بيشتر از 70% بدست بيايد مي توان به اين نتيجه رسيد كه داده هاي بدست آمده از پايايي لازم برخوردارند. براي اطمينان از پايايي پرسشنامه های توزيع شده بين كاركنان با استفاده از نرم افزار آماري19SPSS ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از پرسشنامه ها بطور جداگانه محاسبه گردید كه به صورت زیر می باشد:
 جدول (3-3): مقادیر آلفای کرونباخ
متغیر    آلفای کرونباخ
اخلاق سازمانی    
معنویت سازمانی    
عزت نفس    
3-7 - روش تجزيه وتحليل داده ها
در تجزیه وتحلیل آمار توصیفی، پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه وطبقه بندی می کند. به عبارت دیگر در تجزیه و تحلیل داده های توصیفی، پژوهشگر ابتدا داده های  جمع آوری شده را با تهیه وتنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می کند  و سپس به کمک نمودار آن ها را نمایش می دهد وسرانجام با استفاده از سایر شاخص های آمار توصیفی آنها را خلاصه می کند.در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه برگروه بزرگتر بنام جامعه تعمیم داده شود. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی و باتوجه به نرمال بودن یا غیرنرمال بودن داده ها ،ازآزمون های استنباطی نظیر:1- آزمون نرمالیته2- آزمون همبستگی اسپیرمن یا پیرسون ،استفاده خواهد شد.