آموزش نوشتن فصل دوم پایان نامه روانشناسی

سرفصل های فصل دوم پایان نامه روانشناسی (ادبیات و پیشینه پژوهش)

فصل دوم همانطور که از عنوان آن بر می آید، به مرور ادبیات نظری در زمینه موضوع پژوهش می پردازد. بخش های اصلی این فصل شامل مقدمه، مرور ادبیات نظری در زمینه متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش، مروری بر پیشینه تحقیق، معرفی اجمالی جامعه آماری مورد مطالعه، معرفی اجمالی مدل مفهومی مورد مطالعه پژوهش و خلاصه می باشد. در ادامه تلاش شده این بخش ها معرفی شوند و بیان شود هر بخش باید چگونه نگارش شود.2-1-    مقدمه: در مقدمه فصل دوم ابتدا مختصرا به موضوع پژوهش و اهمیت آن اشاره می شود و سپس با بیان هدف پژوهش گفته می شود که مرور ادبیات پژوهش به تفسیر بهتر یافته های ناشی از تجزیه و تحلیل داده ها کمک می نماید. سپس در پاراگراف دیگری سرفصل های فصل اول  بیان می شود و بیان می شود که در این فصل به چه مواردی پرداخته شده است (با استفاده از افعال ماضی نقلی مجهول مانند بررسی شده است و بیان شده است).  

2-2-    مرور ادبیات پژوهش در زمینه متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش: در این بخش به مرور ادبیات نظری در زمینه متغیرهای پژوهش پرداخته می شود. توصیه می شود ابتدا متغیر/های وابسته پژوهش و سپس متغیر/های مستقل توضیح داده شوند. دلیل این امر آن است که اگر ابتدا متغیر/های وابسته توضیح داده شده باشد، پس از توضیح متغیر/های مستقل، براحتی می توان نحوه تاثیرگذاری متغیر/های مستقل را بر متغیر/های وابسته توضیح داد. برای توضیح نحوه تاثیرگذاری متغیر/های مستقل را بر متغیر/های وابسته حتما از منابع بالاخص منابع بروزتر استفاده شود.
2-3-    مروری بر پیشینه تحقیق:  برخی از پژوهش های انجام شده در زمینه متغیر/های پژوهش در این بخش آورده می شوند. به این منظور ابتدا باید پژوهش های داخلی و سپس پژوهش های خارجی آورده شود. همچنین باید توجه داشت که ترتیب زمانی ارائه پیشینه ها باید از قدیم به جدید باشد. دلیل این امر آن است که خواننده با مطالعه پیشینه ها از قدیم به جدید براحتی می تواند سیر تکامی موضوع پژوهش را درک نماید. پس از آوردن هریک از پیشینه های داخلی و خارجی، توصیه می شود جدولی به صورت آورده شود تا بتوان خلاصه پژوهش ها را ارائه داد.

خلاصه پژوهش های داخی
نویسنده/گان    سال     موضوع پژوهش     جامعه و نمونه آماری پژوهش     یافته های پژوهش  

2-4-    معرفی اجمالی جامعه آماری مورد مطالعه: در این بخش به معرفی مختصر جامعه آماری پرداخته می شود. باید توجه داشت که قرار بر این نیست که معرفی مفصلی از جامعه آماری در این بخش ارائه شود، بلکه معرفی جامعه باید مختصر بوده و در حوزه موضوع پژوهش باشد. مثلا وقتی موضوع پژوهش در مورد اقدامات بازاریابی شرکت همراه اول است، باید مختصرا شرکت همراه اول را معرفی کرده و سپس مختصر توضیحاتی برای معرفی بخش بازاریابی این شرکت و اقدامات بازاریابی انجام شده توسط این بخش ارائه شود.

2-5-    معرفی اجمالی مدل مفهومی پژوهش: مدل مفهومی پژوهش در این بخش آورده می شود و در آن مختصرا در مورد نحوه ارتباط متغیرهای پژوهش توضیحاتی ارائه می شود (البته با ذکر منبع و ترجیحا منابع جدیدتر لاتین).
2-6-    خلاصه: در بخش باید به سرفصل های مطرح شده در فصل دوم اشاره می شود و این سرفصل ها (کمی بیشتر از آنچه در مقدمه بیان شده) توضیح داده می شود. افعال این بخش به صورت گذشته ساده خواهند بود مانند بررسی شد و پرداخته شد.

نکات نگارشی مورد توجه در تدوین فصل دوم پایان نامه

1.    سعی کنید از کلمه "پژوهش" بجای کلمه "تحقیق" استفاده کنید.
2.    برای نوشتن متن باید از فونت های مدنظر دانشگاه استفاده شود.
3.    فونت موارد پر رنگ (بلد) شده، یک شماره کوچک تر باشد.
4.    فونت مطالب انگلیسی باید بر اساس فرمت دانشگاه باشد.
5.    کلیه نوشته های زیرنویس دارای فونت 10 باشند.
6.    از سر هم نوشتن افعال و کلمات (میدهند/ جایگزینهای) خودداری شود و این افعال و کلمات به صورت جداگانه (می دهند/ جایگزین های) نوشته شوند.
7.    مطالب نوشته شده باید از سمت چپ و راست جاستیفای (Justify) شوند.
8.    کلیه اسامی انگلیسی برای اولین باری که در متن استفاده می شوند، برگردان آنها باید در زیرنویس شود (فقط در اولین بار). توجه داشته باشید که شماره زیرنویس های هر صفحه از یک شروع شود و دنباله دار نباشد.
9.    اصطلاحات خاص که برای خواننده ممکن است مفهوم نباشد، باید در اولین بار استفاده از چنین اصطلاحی، برگردان لاتین آن در زیرنویس آورده شود.
10.    در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، باید از اصطلاح "و همکاران" بجای نویسندگان دوم به بعد استفاده شود. لذا بجای (همتی، عقیقی، حسینی و حسنی، 1389: 36)، می نویسیم (همتی و همکاران، 1389: 36).
11.    برای آوردن برگردان لاتین نویسندگان بیشتر از دو نفر در زیرنویس، از اصطلاح "et al." برای "و همکاران" استفاده شود.
12.    همیشه مواردی مانند نقطه، ویرگول، دونقطه، پرانتز و موارد مشابه دیگر باید به کلمه قبل از خود بچسبد و با کلمه بعد از خود فاصله داشته باشد.
13.    تا حد امکان جداول در یک صفحه آورده شود. در صورتی که جدولی در بیش از یک صفحه آورده می شود، باید در صفحات بعدی و بالای عنوان جدول، اصطلاح "ادامه جدول ......" آورده شود.