آموزش انجام فصل پنجم پایان نامه به زبان ساده یعنی «مقابله و مقایسه یافته های پژوهش با پژوهش های مرتبط پیشین» که در ادامه بیشتر با این بحث آشنا می شوید.

«مقابله و مقایسه یافته های پژوهش با پژوهش های مرتبط پیشین»

این قسمت بخش مهمی از بحث و نتیجه گیری و فصل پنج پایان نامه است که در بسیاری از پژوهش های داخلی از آن غفلت می شود.

بیان پژوهش های هم راستا و سازگار با نتایج پژوهش به صورت مستند و با ذکر منبع از یک سو و ذکر نتایج متعارض با یافته های پیشین به صورت مستند و با ذکر منبع از سوی دیگر بخش مهمی از بحث و نتیجه گیری و یا همان فصل پنجم پایان نامه است.

در صورت تعارض نتایج باید به دلایل احتمالی علمی موضوع توجه کرد.

گاهی اوقات نتایج متعارض ارزش علمی بیشتری دارند و نکته های جدیدتری را مشخص می کنند.

برای مثال فرض کنید در پژوهش های پیشین اثر کیفیت درک شده محصول بر تکرار خرید مثبت ارزیابی شده است.

اکنون ممکن است در پژوهش ما این اثر مشاهده نشود.

محقق باید دلایل عدم همخوانی این یافته را با یافته های پژوهش های قبلی تحلیل و ارزیابی کند.

در این حالت ممکن است این محصول فاقد تعدد برند در بازار باشد و فقط یک تولید کننده یا اینکه در محدوده جغرافیایی مشتری فقط همان یک فروشنده را داشته باشد.

بنابراین با وجود پایین بودن کیفیت درک شده، تکرار خرید بالاست.

در نتیجه محقق در می یابد که یکی از متغیرهای مهم در تأثیر کیفیت درک شده محصول بر تکرار خرید، متغیری به نام دسترسی به برندهای جانشین است.

از نظر کاربردی، مشتری ای را فرض کنید که اگر چه کیفیت خدمات شعبه خاصی از بانک معین را پایین می داند، اما به دلیل اینکه در محدوده جغرافیایی وی بانک دیگری وجود ندارد به ناچار مجددا به همان شعبه مراجعه می کند.


راهنمای فصل پنجم پایان نامه روانشناسی + دانلود نمونه پایان نامه

نمونه فصل پنجم بحث ونتیجه گیری در پایان نامه روانشناسی

نحوه نوشتن فصل پنجم پایان نامه ارشد روانشناسی