در این مقاله آموزش روش، نحوه و چگونگی نوشتن فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی براساس آخرین یافته های روش تحقیق آمده است.

خلیلی شورینی (1375 : 145) عنوان فصل سوم را «روش و مراحل اجرای تحقیق» پیشنهاد کرده است و درباره محتوای آن ، اعتقاد خود را در قالب عبارت زیر بیان نموده است :

در این فصل ، محقق به دقت و روشنی ، روش تحقیق و مراحل اجرایی پژوهش خویش را مطرح می نماید.

بر اساس موضوع تحقیق ، پژوهشگر روش تحقیق خود را با دلایل لازم ، ارائه می دهد.

محقق باید به روشنی از هشت مرکب ( هشت نوع روش تحقیق ) که در اختیار او هست، یکی را بر پایه موضوع تحقیق خود انتخاب و چرایی این گزینش را مطرح نماید. 

پس از بیان روش تحقیق، محقق از جامعه آماری و محیط پژوهش سخن به میان خواهد آورد. جامعه آماری جامعه ای است که محقق ، آزمودنی ها را از طریق نمونه گیری از میان این جامعه انتخاب خواهد کرد و محیط پژوهش ، مکان هایی است که تحقیق در آن مکان ها انجام می گردد.

فصل سوم پایان نامه روانشناسی

روش های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری ، بخش های دیگر این فصل را شکل می دهند.

محقق با ذکر دلایل لازم ، روش یا روش هایی که در تحقیق مورد نظرش جهت گردآوری اطلاعات مناسب است، بیان می کند.

این روش ها می تواند مشاهده ، مصاحبه ، پرسشنامه، بررسی اسناد و مدارک ( آرشیو – کتابخانه) و یا ترکیبی از آن ها باشد.

روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ، به وضوح بیان می گردد.

فرمول های آمار که پاسخگوی هر تحقیق مورد نظر باشند، آورده می شود.

پژوهشگر باید نشان دهد با استفاده از کدام فرمول های آماری، معنی دار بودن یافته های به دست آمده را مشخص می نماید.

ایزاک ( ترجمه دلاور، 1376) فهرستی از مواردی را ذکر کرده و به ترتیب آن ها نیز اصراری ندارد.

فهرست پسش نهادی او برای فصل سوم که عنوان روش شناسی یا روش اجرا را برای آن پیشنهاد کرده ، بدین شرح است :

- توصیف کلی (اختیاری) - توصیف روش اجرا یا روش شناسی تحقیق (برای مثال آزمایشی ، همبستگی، علی مقایسه ای ، زمینه یابی)

- طرح تحقیق تعیین متغیرهای مستقل ، وابسته و طبقه بندی متغیرها و در برخی از موارد، طرح تحقیق و سرانجام استنباط های آماری مناسب را انتخاب کرد.

- مطالعات مقدماتی (ضربتی) به همان صورتی که طرح تحقیق ، ابزار اندازه گیری، نحوه جمع آوری داده ها و ویژگی های نمونه مشخص و به کاربرده می شود.

- انتخاب آزمودنی ها( این فعالیت به جامعه و نمونه مربوط است).

- ابزاریابی (آزمون ها، مقیاس های اندازه گیری، مشاهده ها، شاخص ها و پرسشنامه ها)

- روش های میدانی ، کلامی یا آزمایشگاهی (برای مثال آموزش هایی برای آزمودنی ها یا توزیع مواد).

- جمع آوری اطلاعات و ثبت آن ها

- پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها (تجزیه و تحلیل آماری)

- مفروضه های روش شناسی

- محدودیت ها (نقاط ضعف)

- بیان احتمالی دوباره فرضیه های نظری و مفهومی به شکل عملیاتی ،

بر اساس فصل مساله تحقیق و در ارتباط با ابزارهایی و روش یا طرح آزمایشی (فرضیه ها یا تعریف عملیاتی را می توان همچنین به شکل فرضیه صفر بیان کرد تا قضیه هایی به دست آیند که امکان آزمون آماری آن ها وجود داشته باشد؟

- خلاصه (اختیاری)