گزارش نویسی در روش تحقیق تاریخی در پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی مراحلی دارد که اشراف بر آن لازم است.

 

1ـ تهیه و نوشتن گزارش تاریخی مسأله ای است که به فضیلت و دانش بالایی نیازمند است.

2ـ انجام تحقیق و تهیۀ گزارش آن در هیچ علمی ساده نیست و این مسأله در پژوهش تاریخی دشوارتر است و به خلاقیت و دانش بیشتر پژوهشگر نیازمند است.

3ـ به علت کمبود منابع جامعه که امر نتیجه گیری را مشکل می سازد این اصل که نوشتن گزارش های تاریخی باید از آزادی نسبتاً زیادی برخوردار باشد، پذیرفته شده است.

4ـ ضرورت آزادی در تفسیر پژوهش تاریخی فراهم ساختن زمینه ای برای تفسیر نظری اطلاعات است البته این به معنی آزادی در تعریف حقایق نیست.

5ـ اگر چه فرآیند جمع آوری اطلاعات باید انعطاف پذیر باشد اما در عین حال این عمل به منظور جلوگیری از شکاف های غیرضروری باید منظم انجام گیرد.

6ـ عدم پیوستگی منابع تاریخی خطر اشتباه کردن را زیاد می کند و اگر فاصلۀ میان منابع به اندازه ای است که تفسیر را نامطمئن می کند پژوهشگر باید مواظب باشد تا از دانش خود دور نشود و در گزارش به این مطلب اشاره کند، عمل تفسیر را متوقف کند یا راه حل های مختلفی پیشنهاد کند.

7ـ در برخی مواد عمل تفسیر به پژوهشگران جورتر واگذار می شود. اگر چه پژوهشگر تاریخی اجازۀ دستکاری حقایق را ندارد اما گزارش هایش نباید مبهم باشد.