افزایش اعتبار در روش تحقیق آزمایش میدانی در پایان نامه نویسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره مبحثی است که مربوطه به گردآوری داده های آماری است.

چگونه می توانی از دلسرد شدن آزمودنی ها، رفتار جبرانی آن ها و انتقال شیوۀ اقدامات آزمایش جلوگیری کرد با فهم این که مشکلات در صورت آگاهی آزمودنی ها از تمایزات اقدامات آزمایش شما پدید می آید می تواند به رفع آن ها اقدام کرد.

1ـ باید قبل از هر چیز شرایط موجود برای آزمودنی ها را حتی الامکان یکسان کرد.در حقیقت هیچ گاه در کار خود گروه خاصی را به شیول اقدامات آزمایش و گروه دیگر را به عدم وجود آن شیوه تخصیص ندهید. بلکه به جای آن گروه مربوط به شیوۀ اقدامات را در آن و گروه مکملی به کار برید یا دو گروه با شیوۀ متفاوت را مدنظر قرار دهید.

مثلاً: در نظر گرفتن دو برنامۀ جداگانه برای سه گروه یا نمایش یک فیلم واحد برای سه گروه اما با حذف کردن عواملی که در خود تحقیق مدنظر بوده است (مثل خشونت).

2ـ ممانعت از بروز فرصفت های که در طی آن آزمودنی ها با هم صحبت می کنند. مثلاً کوتاه کردن زنان میان ادامه برنامه ها و جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیر وابسته که می تواند مفید واقع شود.

3ـ اگر هدف بررسی تأثیرات طولانی مدت اقدامات آزمایش است باید آزمودنی ها را مورد بررسی قرار دهید که با هم ارتباطی برقرار نمی کنند از این دول می توان علاوه بر تماس کلاس های مختلف یک مدرسه، مدارس مختلف را طی شرایط مختلف بررسی کرد.