پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته های مختلف و با توجه به متغیر انواع مختلفی دارد.

پرسشنامه عبارت است از روشی با مطرح كردن یكسری پرسش برای مجموعه ای از پاسخگویان، كه غالباً معرف یك جمعیت وسیع ترند، دربارة وضعیت اجتماعی، شغلی و خانوادگی شان، دربارة عقاید و ایستارهایشان راجع به مسائل انسانی، دنیوی و معنوی، دربارة انتظاراتشان، سطح معرفت یا آگاهی شان در مورد یك حادثه یا یك مسئله و یا كلاً دربارة هر نكته ای كه اطلاع از آن برای محقق جالب است.

بررسی پرسشنامه ای با چشم انداز جامعه شناختی از نظرسنجی ساده عقاید متمایز است. برای آنكه در بررسی جامعه شناختی بازبینی فرضیه های نظری و آزمون همبستگهایی كه این فرضیه ها توصیه می كنند در مدنظر است.

 پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد

از این لحاظ، این بررسیها به مراتب سنجیده تر و پایدارتر از نظر سنجیها هستند. زیاد بودن تعداد پاسخگویان در بیشتر بررسیهای پرسشنامه ای و پردازش كمی اطلاعاتی كه از پرسشنامه ها استخراج خواهد شد، ایجاب می كند كه پرسشهای بیشتر پرسشها از قبل پیش بینی شود و پاسخگویان پاسخهایشان را اجباراً از میان پاسخهایی كه صریحاً به آنها پیشنهاد شده است انتخاب كنند.

  گونه ها پرسشنامه وقتی« غیرمستقیم» گفته می شود، كه پرسشگر آن را بر مبنای پاسخهایی كه پاسخگو می دهد، تكمیل كند. پرسشنامه وقتی« مستقیم» گفته می شود كه پاسخگو شخصاً آن را تكمیل كند. در این صورت، پرسشنامه را یا پرسشگر به دست شخص پاسخگو داده و در ضمن توضیحات لازم را به او می دهد، یا اینكه پرسشنامه با پست یا وسیلة دیگری برای پاسخگو فرستاده می شود بدیهی است كه این شیوة اخیر خیلی قابل اعتماد نیست و به طور استثنایی در تحقیق اجتماعی از آن استفاده می شود، زیرا پرسش های غالباً بد تعبیر می شوند و تعداد پاسخهای دریافت شده خیلی كم است.

 پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد

هدفهایی كه این روش برای آنها مناسب است - شناخت یك جمعیت: وضعیت و شیوه های زندگی اش، رفتارهایش، ارزشها و عقایدش. - تحلیل یك پدیده اجتماعی كه تصور می شد بر پایه اطلاعاتی كه از افراد جمعیت مورد نظر به دست آید بهتر شناخته می شود. مثال: طلاق یا استفاده از ریز پردازها( میكرو انفورماتیك) در تدریس. - به طور كلی، در مواردی كه لازم است از تعداد زیادی افراد پرسش شود و آنجا كه مسئله معرف بودن مطرح باشد.

مزایای عمده روش پرسشنامه - امكان تبدیل به كمیت بسیاری از داده ها و سپس تحلیل همبستگیهای گوناگون میان آنها. - با این روش، توقع گاهی اساسی معرف بودن مجموع پاسخگویان به آسانی تأمین می شود. باید خاطر نشان كرد كه این معرف بودن هرگز مطلق نیست و همیشه یك فرجه خطا باید در نظر گرفته شود و دیگر این معرف بودن تنها در رابطه با برخی از انواع پرسشها معنا دارد... پرسشهایی كه برای كل جمعیت مورد نظر معنا دارند.