روش نمونه گیری غیرتصادفی در انجام فصل چهارم پایان نامه ارشد روانشناسی مفهومی است که در درس روش تحقیق و آمار دانشجو آن را فرا می گیرد و در میدان عمل به کار می بندد.

: نمونه گیری غیر تصادفی (غیر احتمالی) و انواع آن نمونه گیری غیرتصادفی:

زمانی استفاده می شود كه چارچوب نمونه گیری موجود نباشد و نتوان از نمونه گیری احتمالی استفاده كرد. نقصی كه این نوع نمونه گیری دارد این است كه ما نمی توانیم از نظریة آماری برای تخمین احتمالی استنباطهای صحیح استفاده كنیم.

انواع نمونه گیری غیر تصادفی:

1ـ نمونه گیری قضاوتی

2ـ نمونه گیری سهمیه ای

3ـ نمونه گیری اتفاقی

4ـ نمونه گیری گلوله برفی

در اینجا دو مورد را توضیح می دهیم:

نمونه گیری قضاوتی، تعمدی، هدف دار:

نمونه ای است كه محقق به دلخواه واحدهای نمونه را انتخاب می كند و زمانی كاربرد دارد كه محقق تشخیص بدهد كه یك ناحیه یا یك قشر از جمعیت تا چه حد زیادی نماینده كل داشته باشد. بعبارت دیگر این نمونه گیری زمای استفاده می شود كه محقق عمدی به سراغ تعدادی از افراد مشخص برود. در واقع نمونه بر اساس قضاوت شخصی و هدف های مطالعه انتخاب می شود.

بعنوان مثال، محقق تصمیم دارد مشاركت سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران را مطالعه كند و برای این كار فقط به سراغ دانشجویان دانشكده علوم اجتماعی برود.

نمونه گیری گلوله برفی:

زمانی كه یافتن محل اعضای یك جمعیت ویژه دشوار باشد مانند یافتن نمونه ای از افراد بی خانمان، كارگران مهاجر، معتادان و ... از این روش استفاده می شود. در این روش، وقتی یك آزمودنی را یافتند، او آزمودنی های دیگری را به شما معرفی می كند. این نمونه گیری عمدتاً برای هدفهای اكتشافی و در تحقیق میدانی كاربرد دارد.