با توجه به مشکلات عدیده ای که در این بیماران دیده می شود لذا مدیریت این عوامل از جنبه های مهم نحوه مراقبت است. گرچه سازگاری بیمار جهت رسیدن به این موارد دشوار است. لذا یک برنامه توانمند سازی در واقع مداخلات مناسب برای بهبودی مراقبت از خود بوسیله بیماران است که این می تواند به وسیله بهبود کیفیت زندگی و به کمک توانبخشی فراهم شود.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
74 صفحه
کد:
839 mb


توضیحات:

پرستاران یک نقش حیاتی در کمک به آموزش بیماران کلیوی دارند. بیماران بایستی در نحوه مراقبت از خود توانمند گردند و براساس شواهد حرفه ای و علمی راهنمایی گردند، زیرا هدف از توانمندسازی افزایش استقلال می باشد. پرستاران اطلاعات و راهنمایی های لازم برای مراقبتهای بهداشتی در تسهیل بینش و رفتارهای بیمار را جهت بهبود مراقبت از خود، مدیریت خود و ترویج رفاه و توانبخشی آنها فراهم می کنند . این استراتژی شامل اهدافی است که توصیه های درمانی را منعکس می کند. مراقبت های مذاکره ای شامل حمایت از تلاش بیمار در رابطه با ملزومات زندگی مانند شیوه زندگی و رژیم غذایی است. خود کارآمدی یک بخش مهم از توانبخشی است خودباوری و اعتماد به نفس مرتبط را تقویت می نماید و باعث موفقیت بیمار در امر مراقبت از خود می گردد. برنامه توانبخشی شامل 5E است وقتی که این 5E به همراه توانمند سازی بیمار انجام گردد به تسهیل بازتوانی کمک می کند[94] .

توانمند سازی خود شامل 5A است : پذیرش، تاثیر، استقلال، اتحاد، شرکت فعال پذیرش بسیار مهم است و بایستی بیمار مراقبتهای بهداشتی را بپذیرد. بیماران به طور مرتب توسط پرستاران آموزش داده می شوند و برای بحث و ملاقات بیشتر تشویق می گردند و در آنها انگیزه ایجاد می کند و نشان می دهد که کیفیت زندگی می تواند بهبود یابد و زندگی را رضایت بخش نماید. مشاوره های تغذیه ای نقش مهمی را در بیماران CKD در تمام مراحل بازی می کند. مداخلات مناسب در اوایل بیماری می تواند به حفظ رفاه بیمار از طریق تغذیه مطلوب، جلوگیری یا به حداقل رساندن سوخت و ساز و به تاخیر انداختن پیشرفت بیماری کمک کند[55] .

متخصصین مراقبت از سلامت بایستی رژیم غذایی بیمار را بررسی کنند و به بیمار در طراحی رژیم غذایی کمک کنند. پرستاران بایستی توانایی بیماران را برای فعالیتهای جسمانی بررسی کنند و به آنها در طراحی یک برنامه تمرینی فردی کمک نمایند. اعضای خانواده نیز جهت شرکت در برنامه ورزشی تشویق شوندکه اثر آن به طور مستقیم مرتبط با ارتباط بین مراقبین حرفه ای و بیمار است[94] . پرستاران هم چنین بایستی قبل از همودیالیز با بیماران مشاوره نموده و اطلاعات لازم را به بیماران در پیگیری های در مانی ، تغذیه ای و تکنیک ها برای پیشگیری از عفونتها بدهند. مراقبین بهداشتی بایستی توانمند سازی بیماران و خانواده هایشان را برای بدست آوردن اعتماد به نفس و استقلال بیماران فراهم کنند. لذا بیماران احساس عدم وابستگی نموده و انگیزه شان افزایش یافته و قدرت بیشتری برای بدست آوردن یکپارچگی اجتماعی و خود شکوفایی پیدا می کنند. بیمار باید احساس موفقیت کند و توانایی کنترل خود و مراقبت از خود را بدست آورد. بیماران عدم وابستگی را با 5S بدست می آورند که شامل مراقبت از خود، خود کنترلی ، اعتماد به نفس ، نظم وانضباط ، تصمیم گیری است. 5C شامل : مشارکت سازنده، همکاری، هماهنگی، تشریک مساعی وجود یک ارتباط موثر بین پرستار و بیمار ضروری است و بایستی پرستاران یک همکاری و تعاون لازم بین بیمار و خانواده اش را نیز فراهم کنند[94] .

روان درمانی: از دیگر مشکلات بیماران همودیالیزی، می توان به مشکلات روحی و روانی اشاره کرد که نیازمند درمانهای روان شناختی و آموزش در ارتباط با سازگاری با این شرایط می باشد . باتوجه به اینکه بیماری ESRD باعث تحمیل استرس زیادی در زندگی بیماران می شود این بیماران بایستی تلاش قابل توجهی جهت پذیرش نقص عضو، تنظیم شیوه زندگی و یادگیری تکنیک های نا آشنا و جدید برای حفظ زندگی داشته باشند. در پرداختن به نیازهای بیماران همودیالیزی هدف فقط طولانی کردن زندگی آنان نیست بلکه افزایش کیفیت زندگی آنهاست، لذا یک برنامه توان بخشی برای کمک به زنده ماندن این بیماران ضروری است [46] . بیماران CKD استرس بالایی دارند که نگرانی آنها بیشتر ناشی از تغییر در مسئولیتهای اجتماعی و مسائل مربوط به نگرانی در مورد آینده است.

به طور معمول، این نگرانی ها در بیمارانی که در مراحل پیشرفته ESRD هستند تشدید می گردد. توانبخشی قلبی فرصتی را برای پرورش مهارتهای مقابله با استرس و ایجاد سازگاری جهت تنظیم این تغییرات فراهم می کند[55] . نیازهای سلامت روان و سطوحی از خلق و خوی افسرده در این بیماران شایع است. یکی از عوامل کلیدی خلق افسرده، از دست دادن علاقه در انجام کارها است، خلق افسرده اغلب همراه با کاهش تطابق های رفتاری است و اغلب کارکنان این بیماران را بدون انگیزه می بینند[95] .