خودکشی یکی از مشکلات اجتماعی است که در حال حاضر با توجه به بیشتر شدن رفت و آمدها و ارتباطات در بیشتر کشورها رو به افزایش است. ازمنظر روان پزشکی، خودکشی یک بیماری روانی است که علت های آن را باید دربعضی بیماری های روانی جستجو کرد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
54 صفحه
کد:
801 mb


توضیحات:

تحقیق زیر درباره خود کشی می باشد . و شامل : تعاریف خودکشی، رویکردهای خودکشی، رویکرد جامعه شناسی، رویکرد مردم شناختی، رویکرد روان شناختی، رویکرد روان پزشکی، رویکرد زیستی خودکشی، رویکرد شناختی ، علت شناسی خودکشی، عوامل مستعدکننده، عوامل آشکارساز، عوامل تداوم بخش، انواع خودکشی، خودکشی انجام یافته، اقدام به خودکشی، افکار خودکشی، خودکشی دگرخواهانه، خودکشی خودخواهانه، خودکشی ناشی از بی هنجاری، خودکشی ناشی از تقدیر، عوامل مرتبط با خودکشی، خودکشی و عوامل روان شناختی ، خودکشی و عوامل اقتصادی، خودکشی و دین، خودکشی و تقلید، خودکشی و عوامل سیاسی، خودکشی و تغییرات اجتماعی ، خودکشی و نهاد خانواده، پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط متغیرهای شخصیت و خودکشی، منابع فارسی، منابع انگلیسی.

خودکشی یکی از مشکلات اجتماعی است که در حال حاضر با توجه به بیشتر شدن رفت و آمدها و ارتباطات در بیشتر کشورها رو به افزایش است. عصر کنونی در کشورهای غربی، خودکشی یک موضوع تصادفی و بی تفاوت نیست، هم چنان که راهی برای فرار از مشکلات یا نا به هنجاری است که سبب رنج و فشار زیاد روی فرد شده است . از منظر روان پزشکی، خودکشی یک بیماری روانی است که علت های آن را باید در بعضی بیماری های روانی جستجو کرد. تفکر خودکشی شامل اختلالات ذهنی راجع به نابودی و گرایش به مردن می باشد که در حال حاضر جنبه ی عملی پیدا نکرده است.