در عین حال رویکردهای اجتماعی دوگانه ای نسبت به کیفیت زندگی وجود دارد که شامل عاملیت گرایی و ساختارگرایی است. رویکرد عاملیت گرا، کیفیت زندگی متاثر از آثار ذی نفعان در ساختاریابی فرآیندهاست.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
15 صفحه
کد:
796 mb


توضیحات:

در عین حال رویکردهای اجتماعی دوگانه ای نسبت به کیفیت زندگی وجود دارد که شامل عاملیت گرایی و ساختارگرایی است. رویکرد عاملیت گرا، کیفیت زندگی متاثر از آثار ذی نفعان در ساختاریابی فرآیندهاست. بنابراین، تاکید بر فردگرایی داشته، جامعه را جمع جبری افراد آن می داند. اما رویکرد ساختارگرایی با نگاهی چند بعدی، جامعه را به عنوان یک کل بررسی می کند.

این گونه توصیف و تشریح کیفیت زندگی بر گرفته از آنچه در حال فهمیده شدن از کیفیت زندگی است می باشد. در این دیدگاه تمرکز اصلی بر شاخص شناسی چند بعدی، شناسایی پیش بینی کننده های کیفیت زندگی و تاثیرات خصوصیات فرهنگی و عمومی بر نتایج سنجش کیفیت زندگی است. بنابراین تلاش بر این است تا مفهومی حقیقی با ملاحظات محلی – ملی مورد سنجش قرار گیرد. جدول ذیل نشان دهنده رویکردهای فرعی و خلاصه دو رویکرد عاملیتی و ساختاری است. باسخا و همکاران (1387) در تحقیقی به بررسی موضوع رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داده که استان های تهران، آذربایجان شرقی و خوزستان استان های برتر بوده اند که بالاترین کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده اند.

بیات (1389) در تحقیقی به بررسی کیفیت زندگی زنان در شهر مشهد پرداخته اند. هدف این تحقیق بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی زنان بوده است. حجم نمونه این تحقیق شامل 320 نفر از زنان ساکن در مناطق چهارگانه شهر مشهد بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که عوامل مختلفی از جمله سن، وضعیت تاهل، تحصیلات، اشتغال، میزان درآمد و محل سکونت بر کیفیت زندگی اثر گذارند همچنین یافته های تحقیق نشان داده که عملکرد جسمی (87 درصد) بیشترین میزان میانگین و مشکلات روحی (57 درصد) کمترین میزان میزان را در بین ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی داشته اند.