ویژگیهای فردی کارکنان می تواند الگوهایی برای پیش بینی رفتار و حالتهای روانی آنان فراهم آورد. به عقیده کورمن یکی از عمده ترین منابعی که سبب شکل گیری نگرشها و رضایت شغلی در کارکنان می شود، تفاوتهای فردی است که می تواند ناشی از ویژگیهای فردی(سن، تجربه کاری، میزان تحصیلات و...) باشد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
52 صفحه
کد:
788 mb


توضیحات:

از آنجائیکه انسان موجود زنده ای با محدودیت های زیستی است که به راحتی تعدیل پذیر نیستند و این محدودیتها را می توان به صورت فیزیولوژیکی، روانی، مردم سنجی، تغذیه ای و بالینی طبقه بندی نمود که در آن محدودیت های فیزیولوژیکی مربوط به محدودیت در نیرو، قدرت، تحمل و ظرفیت نگهداری تعادل درونی بدن و شرایط مطلوب و غیره و محدودیت های مردم سنجی عبارت از محدودیت در شکل بدن، ساختمان اندامهای حرکتی بدن، ابعاد و شکل پایگاه کاری و نیازمندی به نگهداری وضعیت بدن حین کار می باشد. لذا به عقیده لوکه شرایط فیزیکی کار معمولا در صورتی موجب رضایت شغلی می شود که راحت و به دور از خطر است. سطوح معتدل درجه حرارت، رطوبت، تهویه، نور و صدا در ایجاد شرایط کار بسیار اثر دارد(51).

به عقیده رونیلسون و همکاران، به گونه کلی شرایط فیزیکی کار ممکن است بر سطح رضایت شغلی و عملکرد کارکنان اثر بگذارد چرا که در شرایط کاری مطلوب، آرامش فیزیکی و روانی بهتری برای فرد فراهم می شود . اغلب تئوریهایی که از آنان نام برده شده، ‌درحوزه روانشناسی،‌ روانشناسی اجتماعی،‌ مدیریت رفتار سازمانی و… می باشند.

ولی در بین آنان و نظریات ارائه شده توسط بسیاری از جامعه شناسان مطالبی وجود دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ‌و یا به عنوان یک مسأله مهم اجتماعی به رضایت پرداخته اند یا اینکه تئوری خود را چنان طرح کرده اند که قابلیت و توانایی تعریف و تبیین رضایت و ابعاد آن، در آنها وجود دارد. از این جمله تئوری مبادله بخصوص صاحب نظران اصلی آن یعنی مونز و بلا ، تعامل گرایی نمادین مثل گارفینگل و… یا ساخت گرایان بخصوص تالکوت پارسونز و … می باشند(52 و62).