در پژوهش سوننس و همکاران(2005) سبک هویت هنجاری با محافظه کاری و بسته بودن نسبت به تجربیات و تعصب بالا رابطه داشت.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
37 صفحه
کد:
782 mb


توضیحات:

برزونسکی (1989) یک الگوی فرایندی از شکل گیری هویت و سبک های هویت را ارائه داد. سبک های هویت بر تفاوت های فردی در نوجوانان و بزرگسالان جوان در شکل گیری هویت تاکید دارد. سبک های برزونسکی فرایند هایی را شامل می شود که تجربیات و اطلاعات مربوط به خود را کد گذاری، پردازش و سازمان دهی می کند. مدل برزونسکی شکل توسعه یافته نظریه مارسیا در زمینه وضعیت های هویت است. این الگو به تفاوت در فرایند های شناختی - اجتماعی و انطباق هویت تاکید دارد. این الگوی شناختی – اجتماعی به تفاوت برجسته در درگیری و یا اجتناب افراد از تکالیف مختلفی، چون تصمیم گیری، حل مسائل شخصی و موضوعات هویت اشاره دارد. براساس مدل برزونسکی احساس هویت، از طریق ساخت های شناختی خود، به وجود می آید که از تعامل متقابل با محیط اجتماعی و فیزیکی تجربه می شود. این تشریح فرایند بر دو جنبه مهم این الگو تاکید دارد یکی فرد به عنوان موجودی فعال است و دیگری تاثیری که محیط بر فرد می گذارد. افراد به طور فعال درباره انتخاب هایشان تصمیم گیری می کنند و این انتخاب ها تحت تاثیر محیط قرار دارد. به عبارت دیگر افراد در فرایند های اکتشاف هویت براساس استراتژی هایی که بیشتر استفاده می کنند، تفاوت دارند(51).

برزونسکی سه سبک هویتی را تعریف کرد که هر کدام دارای استراتژی های خاصی هستند. این سبک ها اشاره به راهبردها یا فرایندهای برخورد با تعارض های هویت دارد. به عبارت دیگر سبک های هویت ترجیح نسبی افراد برای بکارگیری شیوه های خاص مسائل هویتی و پردازش اطلاعات مربوط به خود است (52). این فرایند های فرض شده در سه سطح اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم/اجتنابی وجود دارد و اجزا اساسی آنها پاسخ های شناختی – رفتاری خاص است که افراد معمولا در زندگی روزمره به کار می برند: سبک هویت اطلاعاتی: این سبک مستلزم اکتشاف فعال و ارزیابی اطلاعات قبل از تصمیم گیری است. این سبک از خود اکتشافی بالا، نیاز شناختی، باز بودن نسبت به اطلاعات جدید و تجربیات تشکیل شده است. جوانان با هویت اطلاعاتی درباره ساخت خود دچار تردید هستند و وقتی با عدم شایستگی درباره خودشان مواجه می شوند، نسبت به دوباره سازی هویتشان گرایش دارند. آنها خودمختار هستند و بر موضوعات شخصی تاکید می کنند و بیشتر احتمال دارد که یک احساس انسجام در هویت شخصی داشته باشند، همین طور آنها دارای اعتماد به نفس درباره عقاید خود و دارای صراحت شخصی بالا هستند.

در پژوهشی که توسط سوننس و همکاران (2005) انجام شد؛ سبک هویت اطلاعاتی، همبستگی مثبت با سبک مقابله ای متمرکز بر مسأله داشت و این سبک هویت رابطه منفی با محافظه کاری و بسته بودن به تجربیات جدید و رابطه مثبت با باز بودن نسبت به تجربیات و افکار روشن فکرانه و آزاد داشت. سبک هویت هنجاری: سبک هنجاری بیشتر بر احکام، معیارها و انتظارات اشخاص مهم به ویژه والدین یا اجتماع برای تصمیم گیری تکیه می کند. این سبک، همبستگی مثبت با موقعیت های محروم دارد که در این موقعیت ها افراد بدون اینکه در فرایندهای اکتشاف فعال درگیر شوند، متعهد می شوند. نیاز زیاد برای ساختار، ناشکیبایی در برابر ابهام، گرایش به بسته بودن در برابر اطلاعات تهدید آور و سرسختی در تعهد سازمان داده شده از ویژگی های این افراد است. جوانان دارای هویت هنجاری دارای تصویر از خود ثابت هستند. همچنین آنها در جستجوی حمایت اجتماعی یا وابستگی فرهنگی یا استفاده از راهبردهای مقابله ای هیجانی برای مقابله با مشکلات هستند.

در پژوهش سوننس و همکاران(2005) سبک هویت هنجاری با محافظه کاری و بسته بودن نسبت به تجربیات و تعصب بالا رابطه داشت(53). سبک هویت سردرگم/ اجتنابی: افراد دارای هویت سردرگم/اجتنابی نسبت به مواجهه با مسائل هویتی بی میل هستند و از تضادهای هویتی اجتناب می کنند. این سبک با موقعیت های سردرگم که گرایش کم به مواجهه با مسائل هویتی دارند، مرتبط است. سبک سردرگم/اجتنابی به وسیله خودآگاهی محدود، راهبردهای تصمیم گیری ناسازگار، پاسخ گویی بالا به تقاضاهای موقعیتی و دستور و راهنمائی گرفتن از دیگران مشخص می شود. جوانان دارای این سبک با محیط مطابق می شوند، بدون اینکه معیارهای استوار و واحدی داشته باشند. سوننس و همکاران(2005) دریافتند که این سبک هویتی همبستگی قوی با شیوه های مقابله ای اجتنابی و سبک مقابله ای متمرکز بر هیجان داشت. هر دو این سبک های مقابله ای، روش های کمتر سازگاری برای مقابله با مشکلات و استرس است(53). اریجیت و کریلمن ( 2009) در پژوهشی دریافتند که سبک های هویت اطلاعاتی و سردرگم/اجتنابی دو سرانتهای یک طیف واحد هستند که دامنه آن از اکتشاف بالا برای هویت اطلاعاتی و فقدان اکتشاف برای هویت اجتنابی است و هویت هنجاری از این طیف مجزاست(54).