فروزنده و همکاران طی پژوهش نتیجه گرفته اند که8/43 درصد از دانشجویان دوره شبانه شهرکرد فاقد سلامت روانی بوده است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
46 صفحه
کد:
766 mb


بخشی از این مقاله:

فروزنده و همکاران طی پژوهش نتیجه گرفته اند که8/43 درصد از دانشجویان دوره شبانه شهرکرد فاقد سلامت روانی بوده است. همچنین براساس نتایج پژوهش فوق بین وضعیت سلامت روانی دانشجویان و وجود حوادث استرسزای یکساله اخیر رابطه معنی داری (01/0p<) وجود داشته است. بوستانسی و همکاران (2005) پژوهشی را به عنوان «نشانه شناسی افسردگی در میان دانشجویان»در ترکیه انجام دادند. در این مطالعه504 دانشجو (296 مذکر و208 مونث) به روش تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که 2/26 درصد از آزمودنی ها در تست افسردگی نمره17 به بالا را کسب نمودند. شیوع افسردگی در بین دانشجویان 1/32 درصد بوده است. براساس نتایج این پژوهش 7/34 درصد ازدانشجویانی که در موقعیت های اقتصادی اجتماعی پایین قرار داشتند، دچار افسردگی بودند. 2/31 درصد از دانشجویان ترم های آخر و 9/62 درصد از دانشجویان با عملکرد پایین تحصیلی مبتلا به افسردگی بودند. بر اساس نتایج این مطالعه بین نشانه های افسردگی و عملکرد پایین تحصیلی و بین افسردگی و موقعیت های اقتصادی اجتماعی پایین رابطه معنیداری وجود داشته است. بر اساس نتایج این مطالعه، آزمودنیها مشکلات زیر را بیان نمودهاند: فقدان فعالیت های اجتماعی وکمبود تسهیلات خوابگاهی69%، کیفیت پایین نظام آموزشی 54. 8%، مشکلات اقتصادی49. 3%، مشکلات مرتبط با دوست یابی 25. 9%، یاس ونامیدی در رابطه با مشکلات مرتبط با دانشگاه بوده است. جاکوسن (1989) طی پژوهشی به این نتیجه رسید که علت افت تحصیلی دانشجویان کمبود انگیزه، ناتوانی و عدم قابلیت آنها در دروس دانشگاهی است و یکی از عوامل ترک تحصیل دانشجویان کمبود تجربه و آگاهی آنها می باشد. لازینرو و نیومنل (1997) طی پژوهشی در خصوص وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی به این نتیجه رسیدند که 6/12درصد از دانشجویان دچار افت تحصیلی شده اند و در مجموع 3/11 درصد از آنان در مدت زمان تعیین شده نتوانسته اند که فارغ التحصیل شوند.