در تحقیقی که موسسهAAPR Researc در مورد بافت اجتماعی آمریکا انجام داده است، مشخص شد که اعتماد به حکومت ملی در میان 25 درصد از آنها که مورد پیمایش قرار گرفتند، پایین است، یعنی کسانی که گفتند هر روز به صحبتهای رادیویی گوش می دهند.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
64 صفحه
کد:
716 mb


بخشی از این مقاله:

اما گرایش های اعتمادی آنهایی که گاه گاهی به رادیو گوش می کنند، همانند آنها که اصلاً گوش نمی کنند بیشتر از گوش دهندگان منظم به رادیو است. سطوح بالای تماشای تلویزیون با داشتن اعتماد پایین پاسخگویان به دیگران و اعتماد نسبتاً بیشتر به آینده مرتبط است. ولی در عین حال بر اعتماد آنها به حکومت تاثیری نداشته است. خواندن روزنامه تاثیری بر اعتماد اجتماعی نشان نمی دهد، اما اطمینان پاسخگویان را به آینده و اعتماد آنها را به حکومت در کل سطوح تقویت می کنند. لیست عواملی که در پیش بینی و تبیین درگیرشدن در مسایل سیاسی مهم اند، به ترتیب کاهش میزان اثرشان گزارش شده اند:

- عضویت در سازماندهی: هر چه تعداد گروه هایی که فرد بدان ها تعلق دارد بالاتر باشد، احتمال درگیری در مسایل سیاسی بیشتر است. - اثربخشی سیاسی: اعتقاد به امکان تاثیرگذاری در حکومتی که فرد تحت حاکمیت آن زندگی می کند، باعث تشویق وی به درگیری در مسایل سیاسی می شود. - هر چه فرد بیشتر روزنامه می خواند، بیشتر در مسایل سیاسی و اجتماعی مشارکت می کند. (جوادی یگانه و همکاران، 1384، ص150)

- بررسی رابطه بین تماشای تلویزیون با میزان تعهد مدنی و اعتماد میان فردی این پژوهش توسط «داون وی شه» در بین سال های 1995 تا 1998 انجام گرفته است. وی شه معتقد است که در بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی و میزان اعتماد باید به ابعاد مختلف رسانه های جمعی توجه کرد و جزئیات رسانه های جمعی را مورد نظر قرار داد. بحث نظری پژوهش وی شامل دو بخش، نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام و رسانه های جمعی می باشد. در بخش اول با تکیه بر نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام، اعتماد میان-فردی، اعتماد تعمیم یافته مبنی بر درستی و صداقت دیگران و تعهد اجتماعی، عضویت در گروه های رسمی و مشارکت اجتماعی تعریف شده است.

بر مبنای نظریه پاتنام بین تعهد اجتماعی و اعتماد اجتماعی رابطه متقابلی فرض شده است. در بخش رسانه های جمعی با تاکید بر کارکردهای رسانه ها مانند کارکرد اطلاعاتی، کارکرد هویتی، کارکرد پیوستگی اجتماعی و کارکرد تفریحی و سرگرمی، ارتباط بین رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی و تعهد مدنی را اینگونه بیان نموده است: استفاده از رسانه های جمعی موجب شناخت جهان اجتماعی که افراد در آن زندگی می کنند، گردیده و به هویت فردی و محیطی آنها شکل داده و از این طریق الگوی رفتار اجتماعی به آنها می دهد که در زندگی مدنی خود از آن استفاده کنند و موجب ارتباط با دیگران می گردد.

اما استفاده از برنامه های سرگرم کننده، میزان مشارکت افراد را در جامعه تغییر داده و در کاهش سرمایه اجتماعی موثر است. وی شه در بخش میدانی مطالعه خود به تحلیل ثانویه داده های پژوهش «مطالعه سبک زندگی» پرداخته است. او متغیرهای مورد بررسی را به چهار گروه تقسیم می کند: متغیرهای جمعیتی شامل سن، جنس، وضعیت تأهل و درآمد؛ متعیر موقعیتی مانند نژاد؛ متغیر نگرشی مانند اعتماد به دولت، اعتماد به تجار و میزان رضایت از زندگی و متغیرهای مستقل مانند رسانه ها.