پروژه مقابل در مورد ارزشیابی آموزشی است . و شامل : مفهوم شناسی ارزشیابی آموزشی، تاریخچه ارزشیابی، ضرورت ارزشیابی، ارزشیابی و برنامه ریزی، موانع اثربخشی دوره های آموزشی ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
64 صفحه
کد:
706 mb


فهرست مطالب:

پروژه مقابل در مورد ارزشیابی آموزشی است  و شامل موارد زیر می باشد:

مفهوم شناسی ارزشیابی آموزشی، تاریخچه ارزشیابی، ضرورت ارزشیابی، ارزشیابی و برنامه ریزی، موانع اثربخشی دوره های آموزشی ، عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش كاركنان، مبانی نظری رویكردهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی، رویكرد ارزیابی مبتنی بر هدف، رویكرد فارغ از هدف، رویكرد محكمه قضایی، رویكرد مرور حرفه ای، رویكرد ارزشیابی واكنشی، رویكرد سیستمی، الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش، الگوی ارزیابی اثربخشی كرك پاتریك، ارزیابی واكنش، ارزیابی یادگیری، ارزیابی رفتار، ارزیابی نتایج، الگوی ارزشیابی سیپ، ارزشیابی بافت، بستر، زمینه، ارزشیابی درون داد، ارزشیابی فرایند، ارزشیابی برون داد ، ارتباط ارزیابی چهارگانه سیپ با ارزیابی مرحله ای و ارزیابی تراکمی، مدل انتقالی ، تیپولوژی مدل انتقالی، ویژگی های فردی، ویژگی های آموزشی، ویژگی های سازمانی، مدل ارزشیابی اثربخشی سودمندی(بازگشت سرمایه )، مراحل ارزشیابی بر اساس مدل بازگشت سرمایه، ارزشیابی برنامه ریزی، جمع آوری داده ها، تحلیل داده، مراحل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها برای محاسبه بازگشت سرمایه، تفكیك اثرات آموزش ، تبدیل اثرات آموزش به منافع مادی، محاسبه هزینه آموزش، مقایسه ارزش اثرات با هزینه های رخ داده، سطوح ارزیابی برای تعیین بازگشت سرمایه آموزش ، الگوی ارزاشیابی IPOO، گام های فرایند ارزشیابی در مدل IPOO، شناسائی اهداف ارزشیابی، تدوین طرح یا استراتژی ارزشیابی ، انتخاب و تركیب ابزارهای اندازه گیری، برخی از ابزارهایی كه اخیرا استفاده می شوند عبارتند از، تحلیل داده ها، عناصر و مراحل مدل IPOO، الگوی پیشنهادی ارزیابی اثربخشی آموزش برای بانك رفاه كارگران ، دلایلی كه می توان برای پیشنهاد دادن این الگو ذكركرد، ) معرفی جامع الگوی انتقال یادگیری، ادبیات مربوط به انتقال یادگیری، توانایی، ارزیابی اثربخشی آموزش بر اساس میزان انتقال آموخته ها در محیط كار، اثربخشی آموزش، شاخص های فاكتور محیط در الگوی انتقالی، شاخص های فاكتور ویژگی مشاركت كنندگان در دوره براساس الگوی انتقالی، شاخص های فاكتور طراحی دوره آموزشی بر اساس الگوی انتقالی، سؤال های مربوط به شاخص های الگو، سؤال های مربوطه شاخص اول:( حمایت لفظی همكاران)، سؤال های مربوطه شاخص دوم:(حمایت لفظی و مادی سرپرستان )، های مربوطه شاخص سوم(پیامدهای فردی)سؤال، سؤال های مربوطه شاخص چهارم:(مجوز سرپرست)، سؤال های مربوطه شاخص پنجم:( امکان کاربردآموخته ها )، سؤال های مربوطه شاخص ششم:(انتظار عملكرد تلاش انتقال)، سؤال های مربوطه شاخص هفتم:(انتظاراز پیامدتلاش، سؤال های مربوطه شاخص هشتم:( آزادی )، سؤال های مربوطه شاخص نهم:(آمادگی یادگیرنده)، سؤال های مربوطه شاخص دهم:(انگیزه انتقال)، سؤال های مربوطه شاخص یازدهم:(استعداد فردی برای انتقال)، سؤال های مربوطه شاخص دوازدهم:( خودك د )، سؤال های مربوطه شاخص سیزدهم:( اعتبار محتوا )، سؤال های مربوطه شاخص چهاردهم:( طرح انتقال )، سؤال های مربوطه شاخص پانزدهم:( بازخورد )، پیشینه تحقیق، تحقیقات انجام شده در ایران، تحقیقات انجام شده در خارج از كشور،