شکاف دیجیتالی یکی از پدیده های اجتماعی دوره ماست که بیشترین بحثها را داشته است. علاوه بر این یکی از مبهمترین و پیچیده ترین بحث ها نیز به شمار می رود.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
57 صفحه
کد:
663 mb


بخشی از متن:

جامعه متشکل از گروه هایی از افراد و نسل هایی است که در تعامل با یکدیگر حیات اجتماعی را شکل می دهند. نسل در حوزه جمعیت شناسی چنان که دایره المعارف علوم اجتماعی آن را تعریف می کند، به گروهی از افراد اطلاق می شود که مرحله اي از حیات را با یکدیگر آغاز کرده یا پایان داده باشند. گروهی که در یک زمان فارغ التحصیل می شوند، گروهی که در یک زمان بالنسبه نزدیک به هم به دنیا آمده یا ازدواج کرده اند (ساروخانی، 1370 ). به عقیده روان شناسان بین بینشها، منشها و خواسته هاي دو نسل، تفاوت وجود دارد. شتاب تغییرات و تحولات عظیمی که در جامعه مدرن امروز به وقوع می پیوندد، گسست بین نسل ها را افزایش داده، سبب می شود علائق و سلایق نسل امروز با نسل پیشین به لحاظ اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی تفاوتهاي فاحشی داشته باشد. شکاف نسلی مفهومی است که اختلاف فاحش روانی، اجتماعی و فرهنگی و تفاوت معنا دار در بینش و آگاهی، باورها، تصورات، انتظارات، جهت گیري هاي ارزشی و الگوهاي رفتاري میان دو نسل همزمان در یک جامعه را مورد توجه قرار می دهد (توکل و قاضی نژاد، 1385 ، به نقل ازحریری،زمانی راد،1390). بخشی از این تفاوت ها ناشی از شناخت و بهره گیري از فناوریهاي نوین است که در گذشته با این وسعت و فراگیري در اختیار همگان نبوده است. همین تفاوت در دسترسی و بهره گیري از فناوري هاي اطلاعاتی و ارتباطی است که بحث شکاف دیجیتالی در بین نسل ها را مطرح می کند. به گزارش "جکسون" در سال ٢٠١٠ بعد از گذشت یک دهه استفاده از رسانه هاي جدید از انحصار جوانان خارج شده و استفاده میانسالان 50 تا 65 سال از اینترنت رشد بی سابقه اي داشته است. (جاکسون ، ٢٠١٠) با این حال، جوانان از فناوري هاي نوین اطلاعاتی و ارتباطی در سطحی بالاتر و به شیوه اي متفاوت از نسل پیشین، استفاده می کنند(جانکو ، کاتان ،2011، به نقل ازحریری،زمانی راد،1390) شیفتگی نسل جوان به مظاهر فناوري اطلاعات و ارتباطات و استفاده گسترده آن ها از این فناوري ها کم و بیش در همه جوامع به نحو محسوسی مشاهده می شود. دسترسی گسترده به فناوري اطلاعات امروزه به عنوان تفاوت اساسی نسل جوان امروز با نسل بیست سال گذشته قلمداد می شود.(دیکر ،2010) برخی پژوهشها ( آنی و همکاران ،2007 وسوکر ٢٠٠۵ ( یکی از جنبه هاي شکاف دیجیتالی را عامل سن دانسته اند. یافته هاي برخی پژوهش هاي دیگر حاکی از نقش مؤثر تفاوت سنی(کلوژن ، 2000، وایت و ویترال 2000)در میزان فعالیت هاي رایانه اي افراد است؛ به این ترتیب که در افراد مسن تر، دانش و علاقمندي به رایانه کمتر از جوان تر هاست. پژوهش "فلاناگین" و "متزجر" نیز نشان داد که افراد مسن کمترین میزان پذیرش و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات را دارند و بخش قابل ملاحظه اي از آن ها به کلی از جامعه اطلاعاتی کنار گذاشته شده اند(حریری،زمانی راد،1390) پژوهش "چوآ" و "شی" نیز رابطه معنی دار سن را با نگرش نسبت به رایانه تأیید نموده است.(چوا، ، شی،2011).