مدل تعالي سازماني، مشابه ساير مدل هاي جايزه اي همچون جايزه کيفيت ملي مالکوم بالدريج در آمريک و جايزه دمينگ در ژاپن بر مبناي خود ارزيابي قرار دارد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
47 صفحه
کد:
661 mb


بخشی از متن:

تاکنون تحقيقات نسبتاً گسترده اي در حوزه ارزيابي عملکرد سازمان ها با استفاده از مدل تعالي سازماني انجام شده است که به برخي از آن ها اشاره مي شود هر چند در حوزه آموزش و پرورش تحقیقات انجام گرفته نسبت به دیگر حوزه ها کمتر می با شد: ايزدي وهمکاران (1387) در مطالعه خود تحت عنوان بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان با توجّه به معيار نتايج مشتري مدل تعالي سازماني (مطالعه موردي دانشگاه مازندران)، بر روي 348 نفر از دانشجويان به اين نتيجه رسيدند که؛ ميانگين مشتري محوري دانشگاه مازندران در حدود11/49بوده که نتوانسته حداقل ميانگين60%را براي مشتري محوري کسب نمايد. يعني تقريباً نيمي از دانشجويان از دانشگاه مازندران رضايت داشته و نيمي ديگر رضايت ندارند. نتايج به دست آمده با توجّه به بعد نتايج مشتري در مدل تعالي سازماني هم تراز نيست. محمد علیزاده (1387) در ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه سوم توسعه ی آموزش و پرورش استان خوزستان بر اساس اشگدر اروپایی تعالی سازمان EFQM از 84 نفر جامعه آماری که شامل کلیه مدیران؛ معاونین و کارکنان بخش ستادی آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان خوزستان بوده اند به این نتایج دست یافته که: الف) فاصله بین شاخص موجود ومطلوب چشمگیر بوده است. به طور کلی، از امتیاز 500توانمند سازها این استان امتیاز 214، از امتیاز 500نتایج این استان امتیاز 131 و از کل امتیاز 1000 برای استان امتیاز 345بدست آمده است. ب) بین عوامل توانمند ساز و نتایج حاصل از آن ها تفاوت معنی داری بدست آمده است و ارزش نتایج حاصل شده کمتر از اهداف تعیین شده برای عوامل توانمند سازها است.