اگرچه الگوی تحول برای همه افراد یکسان است اما هر فردی برای خود الگوی ویژه ای دارد که با روش و سرعت خاص خویش تحول می یابد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
89 صفحه
کد:
657 mb


بخشی از متن:

«گستره عمر معمولاً به سه دوره تحول عمده تقسیم می شود: تحول کودک، تحول نوجوان و تحول بزرگسال. اولین تا آخرین دوره نیز به دوره های کوتاه تری تقسیم می شوند. تحول کودک شامل دوره پیش از تولد، شیر خواری، کودکی اولیه، و کودکی میانه است. نوجوانی نیز شامل نوجوانی اولیه و نوجوانی پایانی است و تحول بزرگسالی در برگیرنده بزرگسالی اولیه، میانی و پایانی است» (رایس، 1922، ترجمه فروغان، 1388). در هر کدام از این دوره ها تغییراتی عموماً در ابعاد مختلف جسمانی، شناختی و روانی-اجتماعی، جنسی و اخلاقی رخ مي دهد. هرچند این تغییرات در ابعاد گوناگون تحقق می یابد و می توان آنها را جدا از یکدیگر مطالعه کرد، اما نباید طبیعت واحد انسان را از نظر دور داشت. ابعاد جسمانی، شناختی، هیجانی-اجتماعی، جنسی و اخلاقی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و در هر بعد تحول نقش ایفا می کنند (وندر زندن ، 2001، ترجمه گنجی، 1390). نظریه تحول انسان ممکن است تنها بر یک بعد مثلاً شناختی متمرکز شود، یا به تحول فرد در کلیت نظر داشته باشد. همچنین ممکن است تنها بر یک دوره زمانی، نظیر نوجوانی، تمرکز کند یا تمامی طول عمر را پوشش دهد (همان). در زیر به هریک از ابعاد مختلف تحول انسان و نظریه پردازان مشهور آن اشاره می-گردد. 2-3-1- تحول جسمانی: در تحول جسمانی ؛ اندازه، تناسب، و ظاهر بدن و در عملکرد دستگاه های بدن، قابلیت های ادراکی، حرکتی وسلامت جسمانی تغییراتی رخ می دهد (وندر زندن، 2001، ترجمه گنجی، 1390). آرنولد گزل از جمله نظریه پردازان معروف تحول جسمانی می باشد. او معتقد است تحول کودک به گونه ای بنیادی، از درون و بر اثر عمل ژن ها، هدایت می شود. او این فرایند را رسش یا بالندگی می نامد (دلن و آدلف ، 1992؛ دلن، 2000، گزل و الیگ ، 1943، ص 41 ، به نقل از کرین، 1943، ترجمه خویی نژاد و رجایی، 1384). بنا به نظر گزل، تحول به صورت یک سلسله مراحل ثابتی، پس از تولد نیز ادامه می یابد (دلن، 2000). او همچنین معتقد است که کودکان از نظر میزان تحول با یکدیگر تفاوت دارند. یعنی همه آنها در سن خاصی روی پاهای خود نمی ایستند، و در سن واحدی راه نمی روند. با وجود این، همه آنها از مراحل یکسانی عبور می کنند. به علاوه تحول را تحت کنترل تفاوت های فردی می داند که به وسیله مکانیزم های ژنتیکی درونی، تعیین می شود (گزل، 1945، ص 161؛ به نقل از خویی نژاد و رجایی، 1384). بنا به نظر گزل، نوزاد پس از تولد، به محیط های متفاوتی وارد می شود. این محیط، تنها نیازهای جسمی او را بر آورده نمی کند، بلکه محیطی اجتماعی و فرهنگی است که او را به انجام رفتار های درست وا می دارد. او معتقد است که کودک برای تحقق قوای نهفته خود، به وضوح به محیط اجتماعی نیاز دارد، گزل همچنین بر این باور است که نیروهای اجتماعی، زمانی به بهترین وجه بر کودک اثر می گذارند که با اصول رسشی درونی هماهنگ باشد (گزل و ایلگ، 1943، ص41، به نقل از خویی نژاد و رجایی، 1384).


نمونه پیشینه:

همچنین اری و همکاران در سال2000 به مطالعه اثر آموزش نگهداری ذهنی بر روی کودکان شش ساله کودکستان پرداختند. در این مطالعه 49 کودک کودکستانی به دو گروه کنترل و شاهد تقسیم شدند. قبل از آموزش، از دو گروه پیش آزمون که شامل تکالیف نگهداری ذهنی عدد، طول، کمیت و وزن، گرفته شد و سپس از طریق بازی، طی پنج روز در هفته در مدت دو ماه برای هریک از مفاهیم نگهداری ذهنی به کودکان گروه شاهد آموزش داده شد. پس از دوره آموزش، بار دیگر از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بین پیش آزمون و پس آزمون گروه شاهد تفاوت معنی داری وجود دارد.


نمونه منبع:

اسحاق نیا، س. (1372). بررسی تأثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری عاطفی، عاطفی کودکان دبستانی در شهرستان تربیت حیدریه- استان خراسان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.