توجه به آموزش و پرورش پیش از دبستان مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در بعضی کشور ها، تقریباً همۀ کودکان قبل از ورود به دبستان، در این مراکز تربیتی پرورش می یابند .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


فهرست عناوین:
ماهیت آموزش پیش دبستانی
اهمیت و ضرورت آموزش پیش دبستان
سیر تحول آموزش پیش دبستان در ایران و جهان
برنامه درسی و آموزش پیش دبستان
رویکرد برنامۀ دورۀ پیش دبستان
اصول حاکم بر آموزش و پرورش دورۀ پیش دبستانی
اهداف دورۀ پیش دبستانی
محتوای آموزشی و پرورشی دورۀ پیش دبستانی
روش آموزش و پرورش در دورۀ پیش دبستان
اصول ارزشیابی در دورۀ پیش دبستان
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور
منابع فارسی
منابع لاتین


نوع فایل:

Word قابل ویرایش

تعداد صفحه:

30 صفحه

کد:

Mab642

منابع فارسی و لاتین:

دارد


بخشی از متن:

توجه به آموزش و پرورش پیش از دبستان مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در بعضی کشور ها، تقریباً همۀ کودکان قبل از ورود به دبستان، در این مراکز تربیتی پرورش می یابند (صافی، 1387). در نظام آموزشی ایران، کودکان کمتر از سه سال در مهد کودک، کودکان سه، چهار و پنج ساله در کودکستان، و از پنج سال به بالا در دوره های آمادگی آموزش می بینند. اغلب مؤسسات آموزش قبل از دبستان را بخش خصوصی، به صورت مراکز غیر انتفاعی و تحت نظارت بهزیستی کشور اداره می کنند. وظیفۀ اصلی آنها مراقبت از کودکان و پاسخ گویی به نیاز های زیستی، بهداشتی و روان شناختی آنان است (کاکیا، 1385، به نقل از ضیایی نجف آبادی، 1386). کول (1991)، برنامۀ آموزش و پرورش پیش از دبستان را چنین تعریف کرده است: کودک محور است و از رویکرد بازی و فعالیت پیروی می کند، محیط بازی محرکی را برای تحول شناختی، کلامی، اجتماعی، عاطفی و جسمی کودک فراهم می آورد، کودکان را برای دوران ابتدائی آماده می کند، این برنامه مبنایی برای تحول خواندن، نوشتن و حساب کردن تشکیل می دهد، تعامل با محیط، مشارکت فعال در فعالیت-های گروهی و توانایی های حل مسائل خلاق را در کودکان تقویت می کند، بر تدارک تجارب برای کودکان تأکید دارد به طوری که تحول مهارت های مربوط به روند یادگیری آنها را تضمین کند، بر طراحی از قبل و جدول بندی و نظم در برنامه ها تکیه دارد اما در عین حال نسبت به نیازهای کودکان انعطاف پذیر است، به طور غیر مستقیم کنترل خود و انضباط درونی را در کودکان بهبود می بخشد (ترجمۀ مفیدی، 1386، راه پیما، 1388).


نمونه یک پیشینه:

پاکدامن (1376) در مطالعه ای به بررسی تأثیر یاد دهی در تحول ذهنی پیش عملیاتی کودکان پرداخت. در این مطالعه آزمودنی ها 40 کودک (18 دختر و 22 پسر) کودکستانی 5 تا 5 سال و 6 ماهه با بهرۀ هوشی 94 تا 135 بودند که از بین600 کودک طبق ضوابط معینی انتخاب و به 2 گروه آزمایشی و گواه واگذار شدند که همگی آنها در سطح پیش عملیاتی بودند. گروه آزمایشی (تعداد 20 نفر) طی مدت 3 هفته تحت آموزش ردیف کردن (با شیوۀ لوینوف) قرار گرفتند و در همان زمان گروه گواه (تعداد 20 نفر) تحت آموزش های معمول در کودکستان ها واقع شدند. پس از 3 هفته از انجام پیش آزمون، پس آزمون یک و بعد از یک هفته و 4 ماه پس آزمون های 2 و 3 انجام شدند. با آن که بلافاصله بعد از آموزش یک انتقال نزدیک-نزدیک (پیشرفت در نتایج پس آزمون) و نیز یک انتقال نزدیک- دور (توانایی حل تکالیف ردیف کردن در مورد مفاهیم بخش هایی که آموزش داده نشده بود) مشاهده شد. نتایج بعد از 4 ماه به طور کلی در گروه آزمایشی رو به کاهش گذاشت. اگر چه این نتایج در مقایسه با گروه گواه برتری خود را حفظ نموده است.


نمونه یک منبع:

مفیدی، ف. (1383). اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش دبستانی (فنی-حرفه ای). تهران: نشر کتاب های درسی ایران. / مفیدی، ف، و سبزه، ب. (1388). تأثیر فعالیت های زبان آموزی دوره پیش دبستانی بر تحول گفتاری دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی. فصل نامه مطالعات برنامه درسی. 3 (10): 141-118.