بندورا(1986) مشاهده کرد که تعدادی از شرایط وجود دارند که تحت آنها باورهای خودکارآمدی نمی توانند نقش تأثیر گذار، پیش بینی کننده یا میانجی را در کارکرد انسانی انجام دهند
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


فهرست عناوین:
خودکارآمدی
انواع خودکارآمدی
تفاوت خودکارآمدی با سایر انواع باورهای خود
خودپنداره
عزت نفس
انتظارات عملکرد
کنترل تصوری
ابعاد خودکارآمدی ادراک شده
سطح
عمومیت
نیرومندی
منابع باورهای خودکارآمدی
تجارب مسلط
تجارب جانشینی
قانع سازی کلامی
حالت های فیزیولوژیکی و هیجانی
تجارب تصویرسازی ذهنی
خودکارآمدی، انگیزش و اسناد
جنسیت و خودکارآمدی
خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی
تأثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی باورهای خودکارآمدی
نقش باورهای خودکارآمدی در انگیزش افکار و انتخاب اهداف آگاهانه
تحلیل تحولی باورهای خودکارآمدی در گستره زندگی
تأثیر بافت خانواده بر باورهای خودکارآمدی
تأثیر دوستان و همسالان
نقش مدرسه
رشد خودکارآمدی به واسطه تجارب مرحله گذر نوجوانی
خودکارآمدی مرتبط با بزرگسالی
ارزیابی مجدد خودکارآمدی با افزایش سن
راهبردهای بهبود خودکارآمدی
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور
منابع فارسی
منابع لاتین


نوع فایل:

Word قابل ویرایش

تعداد صفحه:

46 صفحه

کد:

Mab636

منابع فارسی و لاتین:

دارد


بخشی از متن:

میرمشتاقی (1384 ) در پژوهشی به بررسی رابطه ومقایسه خودکارآمدی و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ی سوم دبیرستان پرداخت . این تحقیق به این نتیجه رسید که بین خودکارآمدی و خودتنظیمی همبستگی مثبت وجود دارد . همچنین این تحقیق میان خودکارآمدی و خودتنظیمی با میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی سوم دبیرستان رابطه ی معنی دارای یافت .


نمونه یک پیشینه:

نجفی ، پروین (1387 ) به بررسی خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی در رشته های ریاضی فیزیک و علوم انسانی پرداخت . در این تحقیق دریافت که رابطه ی مثبت و معنا داری میان خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی وجود دارد .


نمونه یک منبع:

باغانی ، مریم و دهقانی نیشابوری ، محسن. (1390). تاثیر انگیزش تحصیلی ، خودکارآمدی و رویکردهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان . اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت . دانشگاه فردوسی مشهد 1390