بندورا (1986) یک چارچوب نظری توسعه داده است که نقش تفکر خودارجاعی را در هدایت و تغییر عمل برجسته می سازد. مطابق این الگوها، تغییرات رفتار از طریق شیوه های مختلف، همچون رویارویی هدایت شده، الگوپذیری، اقناع سازی (ترغیب) و کاهش اضطراب بدست می آید.
فهرست مطالب و جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


نوع فایل:

Word قابل ویرایش

تعداد صفحه:

34 صفحه

کد:

Mab628


فهرست عناوین:
خودکارآمدی
تعریف خودکارآمدی
ابعاد خودکارآمدی ادراک شده
منابع خودکارآمدی
دستاوردهای عملکرد
تجربه جانشینی
ترغیب کلامی
حالت های فیزیولوژیایی
فرآیندهای واسطه خودکارآمدی
فرآیندهای شناختی
فرآیندهای انگیزشی
فرآیندهای عاطفی
فرآیندهای انتخابی
ظرفیت ها و قابلیت های مؤثر در خودکارآمدی
قابلیت دوراندیشی
قابلیت خودتنظیمی
قابلیت خودانعکاسی (خوداندیشی)
تأثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی بر روی باورهای خودکارآمدی
نقش باورهای خودکارآمدی در انگیزش رفتار و انتخاب اهداف آگاهانه
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور
منابع فارسی
منابع لاتین


بخشی از متن:

همچنین فرض شده است که خودکارآمدی روی انتخاب فعالیت های رفتاری، هزینۀ تلاش و پشتکار در برابر موانع و عملکرد تکلیف تأثیر می گذارد. همچنین، بندورا (1986) خودانعکاسی (خودتأملی) از توانایی منحصر به فرد انسانی را مورد توجه قرار داد، که از این طریق افراد تفکر و رفتارشان را تغییر می دهند. خودکارآمدی شامل ارزیابی فرد از توانایی هایش می شود. باورهای افراد نسبت به توانایی هایشان، روی رفتار به شیوه های مختلف، از جمله روی انتخاب های آنها تأثیر می گذارد و باعث می شود که فرد جریان عمل را دنبال یا قطع کند. افراد به تکالیفی مشغول می شوند که احساس کنند شایستگی اش را دارند و مطمئن هستند که می توانند انجام دهند و از کارهایی که احساس می کنند که نمی توانند انجام دهند یا در آن موفقیت مورد انتظار را بدست نمی آورند، پرهیز می کنند. باورهای خودکارآمدی تعیین می کنند که اشخاص چه مقدار فعالیت و تلاش برای یک فعالیت نیاز دارند، چه مقدار پشتکار و استقامت در روبرو شدن با موانع باید داشته باشند و چگونه در روبرو شدن با موانع از خود انعطاف نشان دهند. همچنین، باورهای خودکارآمدی روی الگوهای تفکر اشخاص و واکنش های عاطفی تأثیر می گذارد. در نتیجۀ این تأثیرات، باورهای خودکارآمدی، تعیین کننده ها و پیش بینی کننده های قوی سطح عملکرد هستند؛ بر پایۀ این دلایل بندورا بحث کرده است که باورهای خودکارآمدی در زندگی افراد نقش کلیدی دارند (به نقل از پاجاریز ، 1996).


نمونه یک پیشینه:

نتایج پژوهش صفامنش و همکاران (1391) در تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط بین شادکامی و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی که بر روی 129 دانشجوی علوم پزشکی با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از پرسشنامه شادکامی اکسفورد و خودکارآمدی شرر انجام شد، نشان داد که بین خودکارآمدی و شادکامی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.


نمونه یک منبع:

سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام و صحراگرد، نرگس (1386). تاب آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 13(3)؛ 290-295.