مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 42 صفحه
نوع فایل: word کد Mb411
برای دانلود مبانی نظری این متغیر به ادامه مطلب بروید...

از آن جا که انسان موجودی اجتماعی است، همواره در تلاش است تا مهارت هایی جهت تسهیل روابط میان فردی به دست بیاورد. توجه روز افزون به جرأت ورزی به عنوان موردی از مهارت های زندگی، حاکی از آشکارشدن ارزش ها و تأثیرات فراوان این مهارت است. اهمّیت جرأت ورزی در ارتباطات بین فردی و نقش مؤثر آن در تعامل های اجتماعی، منجر به پژوهش های متعددی در این زمینه گردیده است.

در متون ترجمه شده به فارسی کلمه assertion معادل با واژه ی جرأت ورزی، ابراز وجود، تأیید خود، اظهار وجود، خود بیانگری، جسارت و قاطعیت به کاررفته است. مسأله ی ابراز وجود و مقوله ی جرأت ورزی، در واقع توانایی افراد جهت برقرارنمودن روابط بین فردی مناسب در تعاملات اجتماعی و یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در بهداشت روانی است. (بندورا ،1977).

می توان جرأت ورزی یا ابراز وجود را قلب رفتار میان فردی ( لین و همکاران،2004) یا مهارت برقراری ارتباط میان فردی ( آلبرتی و آمونز، 1977) برشمرد. سازمان جهانی بهداشت، ده مهارت را به عنوان مهارت های زندگی اصلی معرفی نموده است.

این ده مهارت عبارتند از: 1- مهارت خودآگاهی 2- مهارت همدلی 3- مهارت برقراری ارتباط مؤثر 4- مهارت مدیریت خشم 5- توانایی ایجاد و حفظ روابط بین فردی مؤثر 6- مهارت رفتار جرأت مندانه 7- مهارت حل مسئله 8- مهارت مقابله با استرس 9- مهارت تصمیم گیری 10- مهارت تفکر خلاق سازمان جهانی بهداشت این مهارت ها را به سه طبقه تقسیم می کند: الف) مهارت های مرتبط با تفکر نقاد یا تصمیم گیری ب) مهارت های بین فردی و ارتباطی ج) مهارت های مقابله ای و مدیریت فردی. مهارت جرأت ورزی در دسته ی دوّم قرار می گیرد. گروه دوم، مهارت هایی را دربر می گیرد که با ارتباط کلامی و غیرکلامی، گوش دادن فعال و توانایی ابراز احساسات و بازخورد دادن، مرتبط هستند.

در این طبقه، مهارت های مذاکره، امتناع و ردکردن درخواست دیگران و مهارت های رفتار جرأت-مندانه نیز جای می گیرند. جرأت ورزی را به طورکلی می توان توانایی ابراز صادقانه ی نظرات، احساسات و نگرش ها بدون احساس اضطراب دانست، جرأت ورزی همچنین شامل دفاع فرد از حقوق خود، به شکلی که حقوق دیگران پایمال نشود، می باشد. (سازمان جهانی بهداشت، ترجمه فنی و همکاران، 1385)

سالتر و ولپی از پیشگامان طرح و مفهوم جرأت ورزی در عرصه ی رفتاردرمانی بودند که با توجه به رفتارهای مراجعانشان، چنین توانایی را برای برخی از آن ها لازم و ضروری می دانستند. جرأت ورزی به عنوان یک ویژگی شخصیتی و مشخصه ی رفتاری در گستره ی روان شناسی شخصیت نیز مطرح می گردد. راهبرد صفات در قالب عامل های شخصیت، این ویژگی را به عنوان یکی از صفات فرعی مطرح می کند. (مک کرا و کاستا، 1999 به نقل از خان زاده،1386).

در واقع ،اندرو سالتر (1949) نخستین کسی بود که مفهوم جرأت ورزی را بر اساس افکار پاوّلف، مبتنی بر تأثیرپذیری را برانگیختگی و بازداری عنوان کرد. در تعاریف ابتدایی از جرأت ورزی، تقریباً تمامی مهارت های هم کنشی گنجانیده شده است برای مثال، لازاروس (1971) چهار مؤلفه ی زیر را برای جرأت ورزی بر می شمارد: الف) رد درخواست ها ب) جلب محبت دیگران و مطرح کردن درخواست های خود ج) ابراز احساسات مثبت و منفی د) شروع، ادامه و پایان دادن به