موضوع تمرین spss: تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان

مسئله: آیا براساس سبک های هویت می توان جهت گیری زندگی دانش آموزان پیش بینی کرد؟

حل مسئله با spss: به منظور پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان براساس سبک های هویت، نمونه ای 198 نفری انتخاب و بوسیله آزمون جهت گیری زندگی اصلی(LOT)، پرسشنامه سبک های هویت بروزنسکی (1992) مورد ارزیابی قرار گرفته اند، پرداخته ایم، داده های توسط نرم افزار22- SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جداول داده های آماری در دو سطح (الف) توصیفی و (ب) استنباطی ارائه شد.

الف.داده های توصیفی در جدول زیر شاخص های توصیفی شامل تعداد، میانگین، انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش آورده شده است.

همانطور که جدول 1نشان می دهد میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای جهت گیری زندگی برابر با 712/13 و408/3 سبک های هویت اطلاعاتی برابر با 697/38 و201/6 سبک هویت هنجاری برابر با 323/31 و755/5 سبک هویت سردرگم/اجتنابی برابر با893/27 و 073/6 است.

ب‌. داده های استنباطی قبل از بررسی تحلیل رگرسیون چند متغیره، آنچه که باید درنظر گرفته شود، مباحث مربوط به رعایت کردن و بررسی کردن مفروضه های آماری است.

از جمله پیش فرض هایی که در آزمون تحلیل رگرسیون منظور می‌گردد، فرض نرمال بودن توزیع (با استفاده از آزمون ( K-S) یا (کولموگروف – اسمیرنوف) است.

این بررسی روی متغیرهای پژوهش انجام شد. به منظور به کار گیری تحلیل رگرسیون مفروضه های این آزمون مانند هم خطی چند گانه، یکسانی نقاط پراکندگی و عدم استقلال ماده ها مورد بررسی قرار و تایید قرار گرفت.

بررسی هم خطی چند گانه نشان داد که (9/0r= و بالاتر) نمی باشد و مقدار Tolerance برای هر یک از متغیر ها کمتر از 10/0 نیست؛ و مقدار VIF نیز خیلی کمتر از نقطه برش 10 می باشد؛ بنابراین مفروضه هم خطی چند متغیره رعایت شده است.

این فایل همراه با سوال و جواب تشریحی است و فایل داده spss ضمیمه آن است.

برای دانلود  لازم است این فایل را خریداری نمایید.

خرید این فایل و دانلود 27 فایل دیگر مسائل حل شده spss

اطلاعات بیشتر

قیمت: 25000 تومان

پس از پرداخت آنلاین از طریق دکمه زیر بلافاصله این 28 فایل در اختیارتان قرار می گیرد.

کد فایل : sp2


آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

 


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901