موضوع مسئله spss : تحلیل کواریانس

سوال: آیا حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی موثر است؟

جواب: به منظور اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر وضعیت روان شناختی نمونه ای به حجم 36 نفر انتخاب شدند؛ و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (18 نفر) و کنترل (18 نفر) جایگزین شدند. وضعیت روان شناختی گروهها توسط چک لیست نشانگان روانی SCL.90.R و سومین نسخه تجدید نظر شده مقیاس عاطفه خود آگاهی بزرگسالان(TOSCA-3) قبل از درمان و بعد از درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

گروه آزمایشی به مدت 5 ماه در 8 جلسه 2 ساعته تحت درمان EMDR قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده های حاصل با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش آزمون تحلیل کوواریانس(ANCOVA) با استفاده از نرم افزار-22 SPSS به کار گرفته شده است.

به منظور رعایت مفروضه های تحلیل کوواریاس، مفروضه های این آزمون با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف k-s و آزمون لون و آزمون همگنی شیب رگرسیون مورد بررسی و تایید قرار گرفت و می توان از این آزمون برای تحلیل داده ها استفاده کرد. جدول 2 آماره های توصیفی وضعیت روان شناختی به تفکیک گروه و مرحله آزمون نشان می دهد:

 

این فایل همراه با سوال و جواب تشریحی است و فایل داده spss ضمیمه آن است.

برای دانلود  لازم است این فایل را خریداری نمایید.

خرید این فایل و دانلود 27 فایل دیگر مسائل حل شده spss

اطلاعات بیشتر

قیمت: 25000 تومان

پس از پرداخت آنلاین از طریق دکمه زیر بلافاصله این 28 فایل در اختیارتان قرار می گیرد.

کد فایل : sp2


آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

 


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901
 
 

دانلود کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام