همراه با فایل داده های spss:

سوال:

آیا ذهن آگاهی بر بهبود افسردگی پس از زایمان زنان با حاملگی اول تاثیر دارد؟

جواب:

در اين قسمت، با هدف بررسی تاثیر ذهن آگاهی بر بهبود افسردگی پس از زایمان زنان با حاملگی اول، به تحليل و آزمون فرضيه هاي پژوهش پرداخته شده است.

در ابتدا با استفاده از روش هاي آمار توصيفي، نتايج داده هاي بدست آمده از متغيرهاي پژوهش و مداخله درماني توصيف شده اند. سپس پيش فرض هاي آماري لازم به منظور استفاده از آزمون پارامتريک تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا)، شامل آزمون شاپيرو- ويلک جهت بررسي نرمال بودن توزيع نمرات گروه نمونه در جامعه، آزمون لوين جهت بررسي برابری واريانس ها و آزمون همگنی شیب رگرسیون تحليل گرديده اند. در نهايت فرضيه هاي پژوهش با روش آماري تحلیل کواریانس چند متغیری(مانکوا)، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. الف: داده های توصیفی در جدول 1زیر شاخص های توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار افسردگی پس از زایمان زنان آورده شده است.

 

در جدول 1 میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون افسردگی عاطفی در گروه آزمایش به ترتیب برابر با93/11 و 28/3 و در گروه کنترل به ترتیب برابربا06/11 و96/2 است. میانگین و انحراف استاندارد نمرات پس آزمون افسردگی عاطفی در گروه آزمایش به ترتیب برابر با 86/7 و31/3 و در گروه کنترل به ترتیب برابر با 13/11 و64/2 است. اين نتايج در نمودار 1 نشان داده شده است.

این فایل همراه با سوال و جواب تشریحی است و فایل داده spss ضمیمه آن است.

برای دانلود  لازم است این فایل را خریداری نمایید.

خرید این فایل و دانلود 27 فایل دیگر مسائل حل شده spss

اطلاعات بیشتر

قیمت: 25000 تومان

پس از پرداخت آنلاین از طریق دکمه زیر بلافاصله این 28 فایل در اختیارتان قرار می گیرد.

کد فایل : sp2


آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

 


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901
 
 

دانلود کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام