همراه با فایل داده های spss:

سوال:

آیا ذهن آگاهی بر بهبود افسردگی پس از زایمان زنان با حاملگی اول تاثیر دارد؟

جواب:

در اين قسمت، با هدف بررسی تاثیر ذهن آگاهی بر بهبود افسردگی پس از زایمان زنان با حاملگی اول، به تحليل و آزمون فرضيه پژوهش پرداخته شده است.

در ابتدا با استفاده از روش هاي آمار توصيفي، نتايج داده هاي بدست آمده از متغيرهاي پژوهش و مداخله درماني توصيف شده اند. سپس پيش فرض هاي آماري لازم به منظور استفاده از آزمون پارامتريک تحليل کواریانس تک متغیری (آنکوا) ، شامل آزمون شاپيرو- ويلک جهت بررسي نرمال بودن توزيع نمرات گروه نمونه در جامعه، آزمون لوين جهت بررسي برابری واريانس ها و آزمون همگنی شیب رگرسیون تحليل گرديده اند. در نهايت فرضيه هاي پژوهش با روش آماري تحليل کواریانس تک متغیری (آنکوا) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

4-1. داده های توصیفی در جدول 1زیر شاخص های توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار افسردگی پس از زایمان زنان آورده شده است.

در جدول 1 میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون افسردگی پس از زایمان در گروه آزمایش به ترتیب برابر با26/34و 78/7 و در گروه کنترل به ترتیب برابربا 33 و 19/4 است. میانگین و انحراف استاندارد نمرات پس آزمون افسردگی پس از زایمان در گروه آزمایش به ترتیب برابر با 93/21 و71/6 و در گروه کنترل به ترتیب برابر با 60/33 و85/3 است. اين نتايج در نمودار 1 نشان داده شده است.

این فایل همراه با سوال و جواب تشریحی است و فایل داده spss ضمیمه آن است.

برای دانلود  لازم است این فایل را خریداری نمایید.

خرید این فایل و دانلود 27 فایل دیگر مسائل حل شده spss

اطلاعات بیشتر

قیمت: 25000 تومان

پس از پرداخت آنلاین از طریق دکمه زیر بلافاصله این 28 فایل در اختیارتان قرار می گیرد.

کد فایل : sp2


آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

 


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901
 
 

دانلود کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام