همراه با فایل داده های spss:

سوال:

آیا درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبرد های مقابله با استرس موثر است؟


جواب.

به منظور بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبرد های مقابله با استرس

نمونه ای به حجم 30 نفر انتخاب (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) انتخاب شدند. قبل از اجرای درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی هر دو گروه به پرسشنامه راهبرد های مقابله با استرس پاسخ دادند و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به مدت 8 جلسه اجرا شد در مرحله بعد هر دو گروه در زمان یکسان به پرسشنامه پاسخ دادند در واقع از آنها پس آزمون گرفته شد. در ادامه روش تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح داده های توصیفی و داده های استنباطی ارائه می شود. الف : داده های توصیفی ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون و پس آزمون راهبرهای مقابله با استرس در دو گروه آزمايشي و کنترل در جدول 1 ارائه شده است.

در جدول 1 میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون مقابله مسئله مدار در گروه آزمایش به ترتیب برابر با 13/37 و 65/9 ودر گروه کنترل به ترتیب برابربا 53/37 و 71/7است. میانگین و انحراف استاندارد نمرات پس آزمون مقابله مسئله مدار در گروه آزمایش به ترتیب برابر با 73/45 و 49/9 و در گروه کنترل به ترتیب برابر با 93/36 و 71/7 است. اين نتايج در نمودار 1 نشان داده شده است.

این فایل همراه با سوال و جواب تشریحی است و فایل داده spss ضمیمه آن است.

برای دانلود  لازم است این فایل را خریداری نمایید.

خرید این فایل و دانلود 27 فایل دیگر مسائل حل شده spss

اطلاعات بیشتر

قیمت: 25000 تومان

پس از پرداخت آنلاین از طریق دکمه زیر بلافاصله این 28 فایل در اختیارتان قرار می گیرد.

کد فایل : sp2


آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

 


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901
 
 

دانلود کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام