همراه با فایل داده های spss:

سوال:

آیا درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری موثر است؟

جواب:

به منظور بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری


نمونه ای به حجم 30 نفر انتخاب (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) انتخاب شدند. قبل از اجرای درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی هر دو گروه به پرسشنامه تاب آوری پاسخ دادند و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به مدت 8 جلسه اجرا شد در مرحله بعد هر دو گروه در زمان یکسان به پرسشنامه پاسخ دادند در واقع از آنها پس آزمون گرفته شد.

در ادامه روش تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح داده های توصیفی و داده های استنباطی ارائه می شود.

الف : داده های توصیفی جدول 1 . ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون و پس آزمون تاب آوری در دو گروه

 

در جدول 1 میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون تاب آوری در گروه آزمایش به ترتیب برابر با 066/57 و 32/5 و در گروه کنترل به ترتیب برابربا 58 و 60/5 است.

میانگین و انحراف استاندارد نمرات پس آزمون تاب آوری در گروه آزمایش به ترتیب برابر با 86/67 و 19/6 و در گروه کنترل به ترتیب برابر با 066/59 و 29/7 است.

اين نتايج در نمودار 1نشان داده شده است.

این فایل همراه با سوال و جواب تشریحی است و فایل داده spss ضمیمه آن است.

برای دانلود  لازم است این فایل را خریداری نمایید.

خرید این فایل و دانلود 27 فایل دیگر مسائل حل شده spss

اطلاعات بیشتر

قیمت: 25000 تومان

پس از پرداخت آنلاین از طریق دکمه زیر بلافاصله این 28 فایل در اختیارتان قرار می گیرد.

کد فایل : sp2


آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

 


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901