همراه با فایل داده های spss:

سوال:

آیا گروه درمانی شناختی -رفتاری بر افسردگی مردان مبتلا به ضایعات نخاعی موثر است؟

جواب:

به منظور بررسي اثر بخشی گروه درمانی شناختی -رفتاری بر افسردگی مردان مبتلا به ضایعات نخاعی، نمونه ای به حجم 15 نفر انتخاب شدند.


گروه مورد مطالعه به مدت 8 جلسه تحت گروه درمانی شناختی رفتاری قرار گرفتند.

قبل از اجرای گروه درمانی شناختی رفتاری و بعد از اجرای آن گروه مورد مطالعه به آزمون افسردگی بک پاسخ دادند.

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، در ابتدا با استفاده از روش هاي آمار توصيفي، نتايج داده هاي بدست آمده از متغيرهاي پژوهش و مداخله درماني توصيف شده اند.

سپس پيش فرض هاي آماري لازم به منظور استفاده از آزمون پارامتريک t همبسته، شامل آزمون شاپيرو- ويلک جهت بررسي نرمال بودن توزيع نمرات گروه نمونه در جامعه تحليل گرديده اند.

در نهايت فرضيه هاي پژوهش با اين روش آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

الف: داده های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون متغیر پژوهش در جدول زیر ارائه شده است.

این فایل همراه با سوال و جواب تشریحی است و فایل داده spss ضمیمه آن است.

برای دانلود  لازم است این فایل را خریداری نمایید.

خرید این فایل و دانلود 27 فایل دیگر مسائل حل شده spss

اطلاعات بیشتر

قیمت: 25000 تومان

پس از پرداخت آنلاین از طریق دکمه زیر بلافاصله این 28 فایل در اختیارتان قرار می گیرد.

کد فایل : sp2


آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

 


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901
 
 

دانلود کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام