دانلود نمونه تفسیر آزمون ام ام پی آی MMPI

در اینجا همه فایل های 4 آزمون انجام شده ام ام پی آی MMPI را برای دانلود قرار داده ایم.
جزئیات بیشتر هر نمونه در ادامه مطلب + دانلود فایل ها


آزمون های اجرا شده را در انتهای این متن دانلود کنید:

 

 

مشخصات نمونه آزمون MMPI: نمونه آزمون شماره 1

تفسیر:
دارد / 14 صفحه
خروجی Component Scales:
دارد
خروجی Content Scales:
دارد
خروجی Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales:
دارد
خروجی Supplementary Scales:
دارد
جداول VALIDITY & CLINICAL SCALES:
دارد
خروجی Validity and K Corrected Clinical Scales:
دارد


توضیحات و بخش هایی از این نمونه آزمون:

تفسیر آزمون:

1-مقیاسهای اعتباری و بالینی:

1-1مقیاسهای اعتباری: نمره ؟=0 با توجه تعداد این آیتم پروتکل معتبر می باشد. مقیاس L=6 نمره 62=T نشان می دهد آزمودنی نیاز به خوب جلوه کردن از نظر دیگران، نیاز به تایید شدن دارد و نسبت به قضاوت دیگران حساس بوده و محتاطانه برخورد کرده است و نمره متوسط در این مقیاس پروتکل را معتبر می سازد.

مقیاس F=7 نمره 61=T نشان می دهد که آزمودنی به شیوه معتبری پاسخ داده است و مشکلات روانشناختی خود را به دقت گزارش کرده است. مقیاس K=8 نمره 35=T نشان دهنده اغراق مشکلات به منزله فریادی برای کمک خواهی است.

2-1مقیاس های بالینی :

مقیاس1(Hs) : نمره 54 =T نشان می دهد که نگرانی های جسمانی زیادی در آزمودنی وجود ندارد ولی فردی خود خواه، خودشیفته و خودمحور است، نگرش آنها به زندگی بدبینانه، مایوسانه و منفی است. او عموما ناراضی و ناخشنود است و باعث دلگیری دیگران می شود.

مقیاس2 (D): نمره 101=T حاکی از علایم ذیل است: آزمودنی احساس غمگینی، ناخشنودی و ملال می کنند، نسبت به آینده بسیار بدبین و ناامید است، و درباره اقدام به خودکشی صحبت می کنداز چیزی لذت نمی برد، تمرکز ضعیف است، فردی تحریک پذیر، زودرنج، و مستعد نگرانی و دلواپسی است، درونگرا، کمرو، گوشه گیر، ترسو، منزوی و تودار است و احساس می کند که دیگران هیچ توجهی به او ندارند.

مقیاس3 (Hy): نمره 79 =T نشان می دهد که آزمودنی اغلب احساس گیجی و استیصال می کند، برای مقابله با استرس علایم جسمی نشان می دهد، از نظر روانی ناپخته است و انتظار توجه و محبت از سوی دیگران را دارد.

 


 


مشخصات نمونه آزمون MMPI: نمونه آزمون شماره 2

تفسیر:
دارد / 12 صفحه
خروجی Component Scales:
دارد
خروجی Content Scales:
دارد
خروجی Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales:
دارد
خروجی Supplementary Scales:
دارد
جداول VALIDITY & CLINICAL SCALES:
دارد
خروجی Validity and K Corrected Clinical Scales:
دارد


توضیحات و بخش هایی از این نمونه آزمون:

خرده مقیاس های هریس- لینگوز ودرونگرایی اجتماعی:

افسردگی ذهنی( D1):

نمره51 = T نشان دهنده این است که آزمودنی از شناخت کارآمدی برخوردار است و از حافظه و فکر مثبتی برخوردار است کندی روانی- حرکتی(D2): نمره41 = T نشان دهنده عدم وجود کندی روانی -حرکتی است.

بد کارکردی بدنی (D3): نمره63 = T نشان دهنده این است که آزمودنی بیشتر گرایش دارد که نشانه های افسردگی را به سمت بدکارکردی بدنی ببرد یعنی اینکه خواب و اشتها او متاثر می شود.

ملال ذهنی (D4): نمره43 = T نشان دهنده عدم وجود ملال ذهنی در آزمودنی است. و ذهنش دارای کارایی و انرژی است. آشفتگی فکری(D5): نمره53 = T نشان دهنده این است که آزمودنی علایم افسردگی سیکوتیک را نشان نمی دهد. انکار اضطراب اجتماعی( Hy1): نمره56 = T نشان دهنده این است که آزمودنی در موقعیت های اجتماعی تا حدودی مضطرب می شود و سعی می کند که این اضطراب خود را پنهان کند.

نیاز به محبت (Hy2): نمره50 = T نشان دهنده عدم نیاز به جلب توجه و محبت است.

رخوت-کسالت (Hy3): نمره47 = T نشان دهنده عدم وجود رخوت - کسالت است. شکوه های بدنی (Hy4): نمره49 = T نشان دهنده عدم وجود شکایت های بدنی است. بازداری پرخاشگری (Hy5): نمره39 = T نشان دهنده این است که آزمودنی از هیجان خشم خود استفاده موزونی می کند و به موقع پرخاشگری خود را ابراز می کند.

ناسازگاری خانوادگی(Pd1): نمره 50= T نشان دهنده عدم وجود ناسازگاری خانوادگی است .

تضاد با منابع قدرت(Pd2): نمره46 = T نشان می دهد که آزمودنی با منابع قدرت مشکلی ندارد.

تشویش ناپذیری اجتماعی(Pd3): نمره47 = T نشان دهنده عدم وجود تشویش ناپذیری اجتماعی است بیگانگی اجتماعی (Pd4): نمره44 = T نشان دهنده این است که ازمودنی به لحاظ اجتماعی مسولیت پذیر است و در کارهای اجتماعی مشارکت می کند.

ازخود بیگانگی (Pd5): نمره43 = T نشان دهنده این است که فرد با خودش رابطه خوبی دارد و قادر به تشخیص احساس های خود است.

 


مشخصات نمونه آزمون MMPI: نمونه آزمون شماره 3

تفسیر:
دارد / 13 صفحه
خروجی Component Scales:
دارد
خروجی Content Scales:
دارد
خروجی Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales:
دارد
خروجی Supplementary Scales:
دارد
جداول VALIDITY & CLINICAL SCALES:
دارد
خروجی Validity and K Corrected Clinical Scales:
دارد


توضیحات و بخش هایی از این نمونه آزمون:

خرده مقیاس های درونگرایی اجتماعی:

خجالتی/کمرویی(Si1): نمره 65 =T نشان دهنده این است که آزمودنی کمرو و مضطرب است و در موقعیت های اجتماعی راحت نیست، احساس می کند خیلی زود دستپاچه می شود و اهل گفتگو و صمیمی شدن نیست و احساس می کند که فاقد انرژی است.

اجتناب از روابط اجتماعی(Si2): نمره 60 =T نشان می دهد که آزمونی نیاز پیشرفت بالا ندارد و در ارتباط با دیگران پیشقدم نمی شود. بیگانگی از خود و دیگران(Si3): نمره 66 =T نشان دهنده عزت نفس پایین، خودانتقادگر، اعتماد به نفس پایین، و احساس ناکارآمدی است.

مقیاس های محتوایی:

اضطرابANX : نمره 59=T نشان می دهد که آزمودنی علایم اضطراب را نشان نمی دهد ولی در تمرکز مشکلاتی دارد و در تصمیم گیری ها راحت نیست و احساس غمگینی و افسردگی می کند. ترس FRS: نمره 59 =T نشان می دهد که آزمودنی ترس های زیادی ندارد.

وسواسی بودن OBS: نمره 41=T نشان دهنده عدم وجود علایم وسواس جبری است و لی با توجه به شرح حال آزمودنی برخی از علایم وسواس در آزمودنی وجود دارد.

افسردگی DEP: نمره 72=T نشان میدهد که آزمودنی احساس افسردگی، غمگینی ، دلتنگی و ملال می کند، بدبین است و احساس ناامیدی می کند و احساس خستگی می کند و به چیزی علاقه ای ندارد. نگرنی های مربوط به سلامتی HEA: نمره 59 =T نشان می دهد که ازمودنی اشتغال ذهنی زیادی در باره سلامتی خود ندارد.


 


مشخصات نمونه آزمون MMPI: نمونه آزمون شماره 4

تفسیر:
دارد / 13 صفحه
خروجی Component Scales:
دارد
خروجی Content Scales:
دارد
خروجی Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales:
دارد
خروجی Supplementary Scales:
دارد
جداول VALIDITY & CLINICAL SCALES:
دارد
خروجی Validity and K Corrected Clinical Scales:
دارد


توضیحات و بخش هایی از این نمونه آزمون:

مقیاس های تکمیلی:

مقیاس اضطراب A:

نمره46 =T نشان دهنده عدم وجود علایم اضطراب در آزمودنی است. مقیاس واپس رانی R: نمره58 =T نشان دهنده این است که آزمودنی تا حدودی از مکانیزم های انکار و دلیل تراشی استفاده می کند. مقیاس توانمندی ایگو ES: نمره34 =Tنشان دهنده ناسازگاری شخصی است و فاقد منابع شخصی است و احساس ناایمنی می کند.

مقیاس سلطه گری DO: نمره45 =T نشان دهنده این است که فرد سلطه طلب نبوده و توانایی مدیریت بالا برخوردار است مقیاس مسولیت پذیری اجتماعی Re: نمره 52=T نشان دهنده این است که آزمودنیزیاد نگران مسایل اخلاقی و وجوان نیست و از حس عدالت خواهی قوی برخوردار نیست.

مقیاس ناسازگاری دانشجویان Mt: نمره51 =T نشان دهنده عدم وجود ناسازگاری در دانشگاه است. مقیاس اختلال استرس پس آسیبی PK: نمره43 =T نشان می دهد که آزمودنی علایم اختلال استرس پس آسیبی را نشان نمی دهد.

مقیاس مشکلات زناشویی MDS: نمره46 =T نشان دهنده این است که آزمودنی مشکلات زناشویی ندارد. مقیاس خصومت HO: نمره53 =T نشان می دهد که آزمودنی رفتار خصمانه آشکار ندارد.

مقیاس مهار افراطی خصومت O-H: نمره58 =T نشان می دهد که آزمودنی بیشتر به سمت این می رود که خشم و خصومت خود را مهار نماید. مقیاس می بارگی MAC-R: نمره53 =T نشان دهنده عدم گرایش آزمودنی به سمت الکلیسم است. مقیاس پذیرش اعتیاد AAS: نمره36 =T نشان دهنده عدم اعتیاد و مصرف مواد در آزمودنی است.

مقیاس استعداد اعتیاد APS: نمره 35=T نشان می دهد که آزمودنی در برابر سوء مصرف مواد آمادگی و آسیب پذیری ندارد. مقیاس نقش جنسیت مردانه GM و مقیاس نقش جنسیت زنانهGF :آزمودنی در مقیاس GM نمره48=T و در مقیاسGF نمره 52 =T بدست آورده است که نشان دهنده علایق و جهت یابی کلیشه ای زنانه است.


خرید و دانلود 4 نمونه آزمون MMPI

کامل تر از همه سایت ها ، ارزان تر از همه سایت ها
قیمت این 4 نمونه آزمون MMPI یکجا در یک بسته: 49000 تومان
کد فایل: mmpi

پس از پرداخت آنلاین وجه، بلافاصله دانلود فایل ظاهر می شود .

پس از پرداخت، فایل دسته بندی شده این 4 نمونه آزمون در اختیار شما قرار می گیرد.


دیگر کاربران پسندیدند: دانلود نمونه آزمون و تست هوش وکسلر کودکان+تفسیر