مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 61 صفحه
نوع فایل: word کد Mb363
برای دانلود مبانی نظری این متغیر به ادامه مطلب بروید...

در حالی که نظریه کلاسیک آزمون چارچوبی آماده دارد که در برخی شرایط مفید نشان داده شده است، روان سنجان درست همان موقعی که در حال گسترش نظریه بودند، بسیاری از محدودیت-های آن را تشخیص دادند. در این قسمت با استفاده از کتاب مبانی نظریه پرسش – پاسخ (همبلتون و همکاران،1991، ترجمه فلسفی نژاد، 1389)، جزوه کلاسی فلسفی نژاد (1391)، کتاب روان سنجی پیشرفته کاربردی (ستاری، 1382) و دایرۃ المعارف بین المللی علوم اجتماعی و رفتاری (2001) به برخی محدودیت های اساسی این نظریه اشاره می شود.

- برآورد پارامتر های سوالات آزمون از جمله درجه دشواری و قدرت تشخیص سوال ، به ویژگی ها و سطح توانایی آزمودنی ها بستگی دارد، لذا با تغییر وضعیت آزمودنی ها و انتخاب نمونه ی دیگر از جامعه آزمودنی ها، پارامتر های سوالات نیز تغییر می کند. این که سوال سخت است یا ساده، به توانایی آزمودنی هایی که مورد اندازه گیری قرار گرفته اند بستگی دارد. دو گروه یکی با سطح توانایی بالا و دیگری با سطح توانایی پایین را در نظر بگیرید.

به هر دو گروه سوال یکسانی داده می-شود. مقدار ضریب دشواری متفاوتی برای هر دو گروه به دست خواهد آمد. برای گروهی با سطح توانایی بالا، سوال ساده و برای گروه با سطح توانایی پایین، سوال سخت خواهد بود. این بار دو گروه از آزمودنی ها را که از نظر سطوح توانایی، اولی ناهمگن و دومی همگن است را در نظر بگیرید.

اگر سوال یکسانی به دو گروه داده شود، ضریب تشخیص بالاتری در گروه اول نسبت به گروه دوم به دست می آید و به تبع آن ضریب اعتبار آزمون نیز در گروهی که دامنه گسترده ای از مهارت یا توانایی ها را دارد نسبت به گروهی که دارای دامنه محدودی از مهارت یا توانایی است، بالاتر است. به بیان گویاتر، مفهوم اعتبار ویژگی خود آزمون نیست بلکه بستگی به گروهی از آزمودنی ها دارد که برای پرورش آزمون مورد استفاده قرار گرفته اند.

- برآورد توانایی آزمودنی ها به سوالات آزمون وابسته است. به این معنی که نمونه های متفاوت سوال به برآورد های متفاوتی از توانایی افراد مورد سنجش منجر می شود. در چارچوب نظریه کلاسیک آزمون، مفهوم توانایی بوسیله نمره واقعی بیان می شود. هم نمره مشاهده شده و هم نمره واقعی هر دو وابسته به آزمون مورد استفاده هستند. وقتی که آزمون دشوار است، به نظر می رسد که آزمودنی توانایی پایینی دارد و وقتی که آزمون آسان است به نظر می رسد که آزمودنی دارای توانایی بالایی باشد. بنابراین نمی توان یک مقدار توانایی ثابتی را در روی پیوستار صفت مکنون برای آزمودنی به دست آورد. در نتیجه مقایسه آزمودنی هایی که در آزمون های مختلف شرکت کرده اند، خیلی دشوار است.

- مفاهیم و تعاریف نظریه CTT غیر قابل آزمایش هستند. در واقع راهی وجود ندارد تا معین شود چه اندازه مفروضه های نظریه کلاسیک آزمون با واقعیات در ارتباط است. - یکی از نتایج نظری مدل کلاسیک آزمون، ساخت فرم های موازی آزمون است. این امر از لحاظ نظری قابل دفاع است لیکن در عمل، ساخت آزمون های موازی واقعی غیر ممکن است. زیرا نمرات واقعی و خطا، ساخت نظری غیر قابل مشاهده دارند و موازی بودن فرم ها قابل تبیین و توجیه نیست.

- نظریه کلاسیک آزمون، آزمون مدار است. در قالب این نظریه، نمره کل را برای تفسیر در نظر می گیرند. نمره کل ها می توانند با هم مشابه باشند در حالیکه توانایی و مهارت های افراد با هم متفاوت باشد. این نظریه توجهی به اینکه یک آزمودنی چطور به سوال پاسخ می دهد ندارد. به عبارت دقیق تر، این نظریه ما را به پیش بینی نحوه عملکرد یک فرد یا یک گروه از آزمودنی ها در مواجه با یک سوال خاص قادر نمی سازد.

- نظریه کلاسیک آزمون به اندازه کافی برای توزیع های نمره مشاهده شده آزمون که اثرات پایه و سقف دارند دلیل موجهی نمی آورد، جایی که نسبت بزرگی از نمره آزمودنی ها در هر دو انتهای پایین و بالای دامنه ی نمره آزمون قرار دارند. - مجموعه ی متنوع و گسترده ای از عوامل می تواند نمرات مشاهده شده را تحت تأثیر قرار دهد، از جمله چگونگی ساخت سؤالات، اجرای آزمون ها، نمره گذاری سوالات.

در CTT همه این عوامل فقط در اصطلاح خطای تصادفی در مدل آماری گنجانیده شده است. - اعتبار در نظریه کلاسیک اندازه گیری به عنوان " همبستگی میان فرم های موازی یک آزمون" تعریف می شود. در عمل مرتفع کردن شرایط تعریف آزمون های موازی اگر غیر ممکن نباشد، دشوار است. ضرایب اعتبار موجود، برآورد حد پایین اعتبار را به دست می دهند یا برآوردی از اعتبار با سوگیری نامعلوم را فراهم می سازند.