مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 53 صفحه
نوع فایل: word کد Mb268
برای دانلود مبانی نظری این متغیر به ادامه مطلب بروید...

اصطلاح تعارض از جمله مفاهيمي است كه معاني مختلفي از آن مستفاد مي شود. روانشناسان بيشتر به جنبه روانشناختي آن، يعني تضاد هاي دروني و جامعه شناسان بيشتر به جنبه اجتماعي تعارض، يعني تضاد هاي ميان افراد و گروه ها پرداخته اند. در اين ميان پژوهشگران و نظريه پردازان علوم رفتاري و مديريت، به اقتضاي مباحث خود، هر دو بعد را مبناي مطالعات خود قرار داده اند ( ايزدي، 1379).

پوتنام و پل (1987) تعارض را اين گونه بيان كرده اند " افرادی که با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و در زمینه اهداف اصلی، اهداف فرعی و ارزش ها بین آن ها اختلاف وجود دارد و افراد، دیگران را به عنوان مانعی بالقوه در جهت اهداف خود تلقی می کنند. در اين تعريف به سه ويژگي تعارض يعني تعامل افراد با يكديگر، وابستگي متقابل و اهداف نا سازگار اشاره شده است. تعارض فرايند مقاومت و مقابله است كه بين گروه ها و افراد در سازمان ها رخ مي دهد. در واقع تعارض استفاده از قدرت در مشاجره و مقابله بر خلاف علائق را شامل مي شود و زمان زيادي را براي پديدار شدن، بيشتر از رويدادي كه به طور آني رخ مي دهد و ناپديد مي شود به خود اختصاص مي دهد. اين تعريف اشاره مي كند كه تعارض مشكلي است كه مديران بايد قادر باشند آن را كنترل كنند ( وگنر و هالنبك ، 2009).

كنتون و پن (2009) دو تعريف از تعارض ارائه داده اند كه جنبه هاي مختلف آن را نشان مي دهد. 1- تعارض، نزاع، مخالفت، ناسازگاري، تناقض، دعوا و عدم توافق و تضاد است. اين تعريف اشاره دارد كه تعارض به نوعي بيرون از خودمان و بين دو يا چند نفر وجود دارد. 2- يك حالت عاطفي كه به وسيله دو دلي، بي قراري، ترديد و تيرگي روابط مشخص شده است. تعارض عبارت است از رفتار عمدي و آگاهانه كه به منظور جلوگيري و ممانعت از تحقق اهداف ساير افراد صورت مي گيرد (مولينز، 1999). والتون و مك كري كه تا حدي بر روي اين مشكل سازماني كار كرده اند، تعارض را تعامل عمدي و آگاهانه دو يا چند واحد پيچيده اجتماعي كه براي تعريف يا باز شناسي شرايط و به هم مرتبط بودن خود در تلاش و تقلا هستند تعريف كرده اند (ايزدي، 1379).

تعارض فرايندي است كه وقتي يك شخص يا گروه، تفاوت ها و تضاد بين خودشان و افراد يا گروه-هاي ديگر را درك مي كنند آغاز مي شود. اين تفاوت ها و تضاد ها ممكن است در مورد علاقه ها، منابع، باور ها و ارزش ها يا فعاليت هايي كه براي آن ها اهميت دارد باشد (گلفند و دروا ، 2008).

مارچ و سايمون (1958) تعارض را به عنوان شكست و ناكامي در مكانيزم هاي استاندارد تصميم-گيري به گونه اي كه به واسطه آن فرد يا گروه، در انتخاب يك راه حل عملي جهت اقدام با مشكلاتي مواجه مي شود، تعريف مي كنند (رحيم ، 2001). تعارض نوعي رفتار است كه ممکن است دو يا چند قسمت در تضاد يا ستيز باشند كه خود از محروميت از فعاليت-ها يا تاثيرگذاري اشخاص يا گروه ها بر يكديگر ناشي مي شود (ليترر ، 1966؛ به نقل از رحيم، 2001).