معرفی نرم‌افزار ان‌بک: تمرين DUAL N-BACK یک تکلیف تقویت حافظه فعال است که اولین بار توسط جگی در یک پژوهش در سال 2008 به کار گرفته شده است.

این تکلیف را در اصل کیرچنر (۱۹۵۸)، به عنوان تکلیفی دیداری-فضایی با چهار مولفه قابل ارایه (۰ تا ۳ بک) و مک‌ورس (۱۹۵۹) به عنوان یک تکلیف دیداری با بیش از ۶ مولفه معرفی کردند.

گوینز و همکاران (۱۹۹۰) از تکلیف ان‌بک تنها با یک مولفه (۳ بک) به عنوان یک تکلیف حافظه دیداری-حرکتی در حوزه علوم عصب‌شناختی استفاده کردند (سی‌جانیدس و همکاران، ۱۹۹۷).

در این برنامه کامپیوتری به طور معمول مربعی آبی در یک جدول ۸ خانه به صورت تصادفی چند ثانیه نمایان شده و هم زمان با آن یک حرف از حروف الفبا به صورت شنیداری پخش می‌شود. تکلیف آزمودنی این است که هر زمان هدف تصویری قبلی را مشاهد کرده کلید «A»، و در صورت شنیدن هدف شنیداری قبلی کلید «L»، و در صورت دیدن و شنیدن هدف‌های قبلی به طور همزمان هر دو کلید مذکور را در صفحه کیبورد فشار دهد.

در صورتی که آزمودنی ۹۰ درصد اهداف را به درستی به یاد آورد، نرم‌افزار به صورت خودکار سطح دشواری تکالیف را بالا می‌برد و چنانچه آزمودنی کمتر از ۵۰ درصد اهداف را یادآوری کند خود به خود به مرحله قبل ارجاع داده می‌شود. به این صورت که آزمودنی موظف است به ترتیب ۳،۲،۱ تا ۱۲ محرک شنیداری و دیداری را به خاطر بسپارد.

قسمت Dual در این تمرین به این معناست که فرد ملزم به یادآوری دو محرک است و قسمت N-Back نشان می‌دهد که آزمودنی چند مرحله قبل را باید به یاد داشته باشد تا درباره یکی بودن مکان یا صدا تصمیم‌گیری نموده و پاسخ دهد (جگی و همکاران، ۲۰۰۸).

تکلیف ان‌بک بر اساس ایده فرضی ساخته شده که شامل شماری از کنش‌های اجرایی است که مرتبط با رابطه بین حافظه فعال و هوش سیال است.

این عملکردها عبارتند از:

کنترل توجه، به روز رسانی و بازداری از مداخله (کانوی و همکاران، ۲۰۰۳، جگی و همکاران،۲۰۰۹، کین و همکاران، ۲۰۰۷).

میلر و همکاران (۲۰۰۷) درپژوهشی برای بررسی میزان اعتبار تکلیف ان‌بک به عنوان یک ابزار روان‌شناختی عصبی ارزیابی حافظه فعال، دریافتند میزان دقت و درستی تکلیف ان‌بک با آزمون استروپ و آزمون TMT A همبستگی مثبت دارد.

به منظور تعیین اثربخشی، این نرم‌افزار باید روزانه به مدت ۲۰ دقیه، ۴-۵ روز در هفته به آزمودنی ارایه شود.