الف- خودداری از حفظ کمترین وزن بهنجار، یا بالاتر از آن، متناسب با سن و قد (مانند، کاهش وزن بدن که به کمتر از 85 درصد وزن مورد انتظار می انجامد؛ یا ناتوانی برای کسب وزن مورد انتظار در جریان دوره رشد که به وزنی کمتر از 85 درصد مورد انتظار منجر می شود).

ب- ترس شدید از افزایش وزن یا چاق شدن، حتی وقتی بیش از اندازه ای لاغر است.

ج- اختلال در برداشت شخص از وزن یا شکل بدن خود، تأثیر بی مورد وزن یا شکل بدن بر ارزیابی از خویشتن، یا انکار وخامت وزن پایین جاری بدن.

د- فقدان قاعدگی، یعنی فقدان حداقل سه دوره قاعدگی پیاپی در زنان پس از نخستین قاعدگی.

(یک زن در صورتی مبتلا فقدان قاعدگی در نظر گرفته می شود که دوره قاعدگی وی تنها پس از تجویز هورمون، مانند استروژن، روی دهد).

نوع آن را مشخص کنید:

نوع محدود کننده:

در جریان دوره جاری بی اشتهایی عصبی، شخص به طور منظم اقدام به خوردن باولع یا تخلیه (یعنی، استفراغ عمدی یا مصرف نابجای ملین ها، مدرها ، یا تنقیه) نکرده است.

نوع خوردن با ولع/ تخلیه ای:

در جریان دوره جاری بی اشتهایی عصبی، شخص به طور منظم اقدام به خوردن با ولع یا تخلیه (یعنی استفراغ عمدی یا مصرف نابجای ملین ها، مدرها، یا تنقیه) کرده است.