الف- دوره های برگشت کنندة خوردن باولع. یک دورة خوردن باولع با هر دو مورد زیر مشخص می شود:

1- خوردن میزانی از غذا در یک دورة زمانی مشخص (برای مثال، ضمن یک دورة 2 ساعته)، که به طور قطع بیش از مقداری است که بیشتر افراد در جریان دورة زمانی مشابه و تحت شرایط یکسان حواهند خورد.

2- احساس عدم کنترل بر رفتار خوردن در جریان دورة مورد نظر (مانند، احساس اینکه فرد نمی تواند خوردن را متوقف کرده یا نوع یا میزان آنچه خورده می شود را کنترل کند).

ب- رفتار جبرانی نامناسب برگشت کننده برای پیشگیری از افزایش وزن، مانند استفراغ عمدی؛ مصرف نابجای ماین ها، مدرها، تنقیه، یا سایر ذاروها؛ روزه داری؛ یا ورزش مفرط.

ج- خوردن باولع و رفتار جبرانی نامناسب هردو، به طور متوسط حداقل دوبار در هفته به مدت 3 ماه روی می دهند.

د- خودسنجی فرد بیش از اندازه تحت تأثیر شکل و وزن بدن قرار می گیرد.

ه- این اختلال منحصراً در جریان سیر دوره های بی اشتهایی عصبی روی نمی دهند.

نوع آن را مشخص کنید:

نوع تخلیه ای:

در جریان دوره جاری پرخوری عصبی، شخص به طور منظم اقدام به استفراغ عمدی یا مصرف نابجای ملین ها، مدرها، یا تنقیه کرده است.

نوع غیر تخلیه ای:

در جریان دورة جاری پرخوری عصبی، شخص از سایر رفتارهای جبرانی نامناسب، مانند روزه داری یا ورزش مفرط استفاده کرده است، اما به طور منظم اقدام به استفراغ عمدی یا مصرف نایجای ملین ها، مدرها، یا تنقیه نکرده است.