نوع موضوعات مقاله علمی پژوهشی روانشناسی تربیتی در سرعت تهیه و نیز پذیرش و چاپ این مقالات تاثیر عمده ای دارد.

برخی از مجلات موضوعات خاصی را در اولویت قرار می دهند و این روال در بیشتر نشریات وجود دارد به نحوی که به دلیل تخصصی بودن هر مجله علمی ، آن ها در حوزه مشخصی فعالیت دارند و هر موضوعی را هر چند قوی و سطح بالا هم کار شود مورد پذیرش قرار نمی دهند.

در انتخاب موضوع مقاله علمی پژوهشی روانشناسی تربیتی باید به نکات زیر توجه نشان دهید:

1- چند مجله را بررسی کنید و به دنبال موضوعاتی باشید که با آن مجلات هم راستا باشد و بعدا به دنبال پذیرش و چاپ مقاله خود در آن مجلات باشید.

2- موضوعات باید ساده باشد و در عین حال حرفی برای گفتن داشته باشد.

برای انتخاب موضوع مناسب و گذراندن مطمئن مراحل نوشتن مقاله می توانید با ایران پژوهش شورت داشته باشید.