نوشتن مقاله علمی پژوهشی روانشناسی

 مشارکت در انجام و نوشتن مقاله علمی پژوهشی روانشناسی با توجه به نوع هدفی که انتخاب کرده اید تفاوت هایی دارد که ممکن است از سیصد هزار تومان به بالا باشد.

یک مقاله علمی انواع مختلفی دارد که نوع علمی پژوهشی آن به دلیل ویژگی ها و نیز امتیازاتی که دارد خواهان بیشتری بین اساتید و دانشجویان دارد.

قبل از آنکه بتوانید تصمیم درستی در این زمینه بگیرید ابتدا بهتر است با انواع مقاله آشنا شوید.

مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر داخلی به چاپ می رسد که از سوی وزارت علوم، وزارت بهداشت یا دانشگاه آزاد اسلامی چنین مجوز و اعتباری کسب کرده باشد.

دانشجویان ترم آخر کارشناسی ارشد که از پایان نامه خود دفاع کرده اند و یا در شرف دفاع هستند به این دست از مقالات علاقه زیادی دارند.

نکته مهم: قول چاپ تضمینی مقاله صحت ندارد!

از آنجا که دانشجویان از جریان و فرایند چاپ مقالات علمی اطلاعات زیادی ندارند عمدتا برخی از موسسات قول چاپ تضمینی در فرصتی یک ماهه یا کمتر را می دهند که به هیچ وجه قابل استناد نیست و تایید نمی شود.

مجلات علمی پژوهشی داخلی و یا خارجی فرایندی برای پذیرش و چاپ مقالات دارند که مککن است چند ماه و یا حتی چند سال طول بکشد و چندین بار نیاز به اصلاح یا بازبینی داشته باشد که از سوی مجله و طبق نظر داوران به اطلاع نویسنده مسئول مقاله می رسد.

به همین دلیل تحت هیچ عنوانی نمی توان ادعای چاپ حتمی مقاله را داشت تا چه رسد به اینکه زمان احتمالی یا دقیق برای چاپ تعیین شود.