پیشنهاد موضوعات جدید مقاله علمی پژوهشی و مقاله همایشی و مقالات مروری و کار کلاسی در رشته های زیر پذیرفته می شود:

رشته های روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی و رشته های علوم رفتاری و اجتماعی