برای آموزش روش نقد مقاله های علمی پژوهشی روانشناسی به همراه دانلود یک نمونه مقاله نقد شده با ما همراه باشید.

در ارزیابی کلی یک مقاله پژوهشی باید به این نکته توجه نمود که گاهی شاید نقاط قوت پژوهش در یک جنبه ضعف های آن را نیز در جنبه های دیگر پوشش دهد.

در فرایند ارزیابی یک پژوهش به جای فهرست کردن عیوب و نواقص مطالعه، سعی کنید تأثیرات این نواقص را در نتایج پژوهش برآورد کنید (سومر و سومر، ۱۹۹۱).

برخی از نواقص فنی در شیوه» پژوهش ممکن است آثار ناچیزی بر نتایج داشته باشند.

هر چه «موضوع» یا «روش» پژوهش بدیع یا مهم تر باشد، کاستیهای آن قابل اغماض تر است.

در واقع انجام پژوهشی که به لحاظ روش شناختی درست اما پیش پا افتاده و به لحاظ دستاوردهایش کم اهمیت باشد، کار ساده ای است.

انجام پژوهش بدیع با تأثیرات و پیامدهای علمی - حرفهای مهم، کاری است مشکل، از این رو باید نسبت به چنین پژوهشهایی با دید ژرف تری نگریست.

معیارهای نقد مقالات علمی پژوهشی:

1. آیا مقاله مسئله ای خاص (یا فرضیهای معین) را مورد نظر قرار می دهد؟

۲. آیا مقاله سابقه پژوهشهای قبلی مرتبط با مسئله را منظور داشته است؟

3. آیا داده های مورد نظر از اعتبار کافی برخوردار است؟

۴. آیا مقاله از روش با روشهای تحقیق مناسب (تاریخی، توصیفی، آزمایشی و غیره) بهره گرفته است؟

۵. آیا داده های مورد نیاز مسئله به طور مناسب تنظيم و عرضه شده است؟

۶. آیا از داده های عرضه شده، به طور منطقی و انسجام یافته نتیجه گیری به عمل آمده است؟

۷. آیا مقاله اندیشه ای نو و یا راه حلی بدیع را عرضه می کند؟

۸. آیا بر اساس نتیجه گیریهای به عمل آمده، رهنمودهای اساسی پیشنهاد شده است؟

9. و آیا در تدوین مقاله، اصول نگارش رعایت شده است؟

۱۰. آیا منابع و مآخذ مورد استفاده با توجه به اصول کتاب شناسی ذکر شده است؟ 

معیارهای نقد مقالات مروري:

1. آیا مقاله حاوی مقدمه ای روشن بوده و هدف، اهمیت و ضرورت آن بیان شده است؟

۲. آیا جنبه های مختلف مسئله مورد نظر به طور آشکار بیان شده است؟

٣. آیا سابقه پژوهشهای مربوط به مسئله به تفصیل مورد نظر قرار گرفته است؟

۴. آیا داده ها با منابع مورد استفاده از اعتبار کافی برخوردار است؟

۵. آیا داده ها با منابع مورد نیاز مسئله به طور مناسب دسته بندی و عرضه شده است؟

۶، آیا از الگوی مناسب برای تحلیل داده ها استفاده شده است؟

۷. آیا از یافته های عرضه شده به طور منطقی و انسجام یافته نتیجه گیری به عمل آمده است؟

۸. آیا مقاله به تحولات اخیر مسئله مورد بررسی اشاره می کند؟

9. آیا در تدوین مقاله، اصول نگارش رعایت شده است؟

۱۰. آیا منابع و مآخذ مورد استفاده با توجه به اصول کتاب شناسی ذکر شده است؟


دانلود نمونه نقد مقاله علمی پژوهشی و isi