در این بخش، ابتدا به مقولۀ ساختارگرایی و زبانشناسی اشاره می گردد که علم نشانه شناسی برخاسته از آن و در واقع، زیر مجموعۀ این بحث کلی قرار می گیرد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


منابع:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
33 صفحه
کد:
30 mt


قسمت هایی از این مقاله:

زبان شناسی و نشانه شناسی

زبان‌شناسی علمی است که به مطالعه و بررسی روشمند زبان می‌پردازد. در واقع زبان‌شناسی می‌کوشد تا به پرسشهایی بنیادین همچون «زبان چیست؟»، «زبان چگونه عمل می‌کند و از چه ساخت‌هایی تشکیل شده است؟»، «انسان‌ها چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند؟»، «زبان آدمی با سامانۀ ارتباطی دیگر جانوران چه تفاوتی دارد؟»، « کودک چگونه سخن گفتن می‌آموزد؟»، «زبان بشر چگونه تکامل یافته است؟»، « زبان‌ها چه قرابتی با یکدیگر دارند؟» «ویژگی‌های مشترک زبان‌های جهان کدامند؟»، «انسان چگونه می‌نویسد و از چه راهی زبان نانوشتاری را واکاوی (تحلیل) می‌کند؟» «چرا زبانها دگرگون می‌شوند؟» و ... پاسخ گوید.

زبان، به دو صورت وجود دارد: زبان طبیعی و زبان ساختگی. زبان طبیعی زبانی است که افراد جامعه ای خاص، بدان سخن می گویند و بوسیلۀ آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند مثل فارسی عربی فرانسه و..... . آنچه به تعبیر زبان شناسان، زبان نامیده می شود همان " زبان طبیعی " است که انسان بعد از تولدش فرا می گیرد و در طول زندگی بکار می برد: « زبان طبیعی به دلیل قدرت ترکیبی زیادی که دارد، امکان تشکیل نشانه ها را در سطح وسیع و نامحدودی ایجاد می کند و انعطاف پذیری قواعد آن نیز آنقدر زیاد است که امکان تولید واحدهای همنشین را در سطحی بسیار گسترده که ما آن را " گفتمان " می نامیم؛ میسر می سازد.» ( شعیری، 1381: 21 )

زبانهای ساختگی زبانهایی هستندکه شالودۀ آنها همان زبان طبیعی است، یعنی از زبانهای طبیعی است که زبان ساختگی بوجود می آید. زبان ساختگی زبانی است که انسان می تواند در شکل گیری آن نقش داشته باشد و در آن، تغییر و اصلاح ایجاد کند و بطور کلی، دخل و تصرف کامل در آن دارد مثل زبان رایانه. « دانش زبانی ، دانش به کارگیری نشانه های قراردادی زبان است. این دانش، تابع دو فرآیند زیستی مغزانسان یعنی " انتخاب " و " ترکیب " است و به انسان اجازه می دهد تا برحسب عملکرد این دو فرآیند، نشانه ها را جانشین یکدیگر سازد یا با یکدیگر ترکیب کند. » ( سجودی،1383: 19 )