مبانی نظری کیفیت زندگی کاری

 • نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل در سطح فردی و گروهی نیز نشان داد، ادراکات اعضا دانشکده از کیفیت زندگی کاری شان تأثیر مستقیمی روی روحیه شان دارد بنابراین اندازه گیری ادراکات کارکنان از کیفیت زندگی کاری شان حائز اهمیت است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله زیر درباره کیفیت زندگی کاری می باشد. و شامل: تاریخچه کیفیت زندگی کاری- تعاریف و مفاهیم کیفیت زندگی کاری- برنامه ها و شاخص های کیفیت زندگی کاری- نظریه های کیفیت زندگی کاری- پیشینه تحقیق - فهرست منابع فارسی- فهرست منابع لاتین و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله زیر درباره کیفیت زندگی کاری می باشد. و شامل: تاریخچه کیفیت زندگی کاری- مفاهیم کیفیت زندگی کاری- اهداف کیفیت زندگی کاری- ابعاد کیفیت زندگی کاری- راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری- انسانی تر کردن کار - طراحی شغل و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله زیر درباره کیفیت زندگی کاری می باشد. و شامل: تاریخچه کیفیت زندگی کاری- تعاریف و مفاهیم کیفیت زندگی کاری- برنامه ها و شاخص های کیفیت زندگی کاری- نظریه های کیفیت زندگی کاری- پیشینه تحقیق - فهرست منابع فارسی- فهرست منابع لاتین و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله زیر درباره کیفیت زندگی کاری می باشد. و شامل: تاریخچه کیفیت زندگی کاری-مفاهیم کیفیت زندگی کاری- اهداف کیفیت زندگی کاری- ابعاد کیفیت زندگی کاری- راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری و... است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • تحقیق زیر درباره کیفیت زندگی کاری می باشد. و شامل: تعاریف کیفیت زندگی کاری- تاریخچه کیفیت زندگی کاری- استراتژی های بهبود کیفیت زندگی کاری- طراحی شغل- مدیریت مشارکتی- رهبری اثربخش و رفتار سرپرستی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پژوهش زیر درباره کیفیت زندگی کاری می باشد. و شامل: تعاریف کیفیت زندگی کاری- اهمیت کیفیت زندگی کاری- رویکرد های بهبود کیفیت زندگی کاری و ویژگی های آن- کار راه شغلی مسیر پیشرفت شغلی و... می باشد.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله زیر درباره کیفیت زندگی کاری می باشد. و شامل: مقدمه- تاریخچه کیفیت زندگی کاری- تعریف کیفیت زندگی کاری- اهمیت کیفیت زندگی کاری- روند تغییر توقعات سازمان‌ها و کارکنان و کیفیت زندگی کاری و... است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله زیر درباره کیفیت زندگی کاری می باشد. و شامل: کیفیت چیست؟- سطوح کیفیت- پرداخت کافی و مناسب- محیط ایمن و سالم- گسترش ظرفیت‌های انسانی- رشد و امنیت- زندگی کاری- پیشینه کیفیت زندگی کاری- مفاهیم کیفیت زندگی کاری و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • کوشش های مشترک توسط مدیریت و کارکنان به منظور افزایش بهره روی و بهبود شرایط زندگی کاری به عنوان برنامه های کیفیت زندگی کاری قلمداد می گردد.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • یکی از دغدغه های مهم هر سازمان کیفیت زندگی کاری کارکنان آن است. برنامه های کیفیت زندگی کاری ممکن است یکی از تعیین کننده های اصولی در منابع انسانی سازمان های امروزی گردد.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...
 • مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...
 • مشخصات این متغیر:
  شرح متغیر: استفاده مطلوب از منابع انسانی متکی به اقداماتی است که برای حفظ و صیانت جسم و روان کارکنان سازمان به عمل می آید.
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  ...
 • مشخصات این متغیر:
  شرح متغیر: یکی از مدخل های مهم توسعه سازمانی جهت ارتقای کیفیت زندگی کاری، استفاده و به کارگیری سیستم های فنی- اجتماعی است. انجام هر کاری مستلزم یک تکنولوژی و یک سیستم اجتماعی است.
  منابع فارسی و لاتین: دارد
  ...