مبانی نظری هوش معنوی

 • پژوهش زیر درباره رابطه هوش معنوی رضایت شغلی و تعهد سازمانی می باشد. و شامل: چهارچوب نظری هوش معنوی- تعاریف و مفاهیم هوش معنوی- ابعاد هوش معنوی- توجه و آگاهی- ادراک فراحسی- قوه عقلانی و... است.

  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله
 • پژوهش زیر درباره هوش معنوی است . و شامل: هوش و انواع آن، انواع برداشت های ارائه شده از هوش، معنویت، رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت، ساغروانی و غیور(1388) چهار رویکرد برای معنویت اشاره کرده اند، رویکرد درون گرا/ متافیزیکی و... می باشد.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • تحقیق زیر درباره هوش معنوی می باشد. و شامل: ابعاد هوش معنوی، مدل کینگ (2008)، مدل آمرام (2007)، مدل زوهرومارشال (2000)، مدل سانتوس (2006)، مدل فریدمن و مک دونالد، مدل بروس لیچفیلد، مدل سیسک و آمرام، مؤلفه¬های هوش معنوی و... است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • هوش معنوی، اصول و راهنمای رسیدن به فهم درستی از جنبه های دیگر است و گرایش ما برای دست یافتن معنا و ارتباط با بی نهایت است. هوش رفتار برطرف کرن مسئله ای مرتبط است که در ایجادتسهیل اهداف پیش بینی و رشد سازگارانه در نظرگرفته شده است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • آمرام یک تئوری بنیادی جهانی، در خصوص هوش معنوی ارائه نمود. او با 71 نفر از پیروان سنت های مختلف معنوی ( بودیسم، مسیحیت، بت پرست، اسلام، صوفی، هندوئیسم، نائوئیسم، یوگا و... ) که از نظر اطرافیانشان هوش معنوی داشتند، مصاحبه کرد.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • آمرام یک تئوری بنیادی جهانی، در خصوص هوش معنوی ارائه نمود. او با 71 نفر از پیروان سنت های مختلف معنوی (بودیسم، مسیحیت، بت پرست، اسلام، صوفی، هندوئیسم، تائوئیسم، یوگا و...) که از نظر اطرافیانشان هوش معنوی داشتند، مصاحبه کرد.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...
 • مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...
 • مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...
 • مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...
 • مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...
 • مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...
 • مشخصات این متغیر:
  شرح متغیر: براساس تعریف هوش معنویت ممکن است امری شناختی ـ انگیزشی باشد که مجموعهای از مـهارتهای سازگاری و منابعی‌ را‌ که‌ حـل مـساله و دستیابی به هدف‌ را‌ تسهیل‌ میکنند معرفی مینماید.
  منابع فارسی و لاتین: دارد
  ...