مبانی نظری هوش سازمانی

 • مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش سازمانی

  تحقیق زیر درباره هوش سازمانی می باشد و شامل: تعاريف هوش- انواع هوش از ديدگاه استرن‌ برگ - تعريف تربيتي هوش- تعريف تحليلي هوش- نظريه¬هاي جديد- انواع آزمون¬هاي هوش- اختلالات هوش- علل عقب‌ماندگي هوش و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری هوش سازمانی (OI)

  پژوهش زیر درباره هوش سازمانی(OI) می باشد. و شامل: رابطه داده و اطلاعات و سازمان- آغاز اندیشیدن مدیران- دادن قدرت و اختیار فکر کردن به کارکنان- تهاجم بی وقفه و سیستماتیک به سمت علل جهالت و نادانی دسته جمعی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری رابطه هوش معنوی رضایت شغلی و تعهد سازمانی

  پژوهش زیر درباره رابطه هوش معنوی رضایت شغلی و تعهد سازمانی می باشد. و شامل: چهارچوب نظری هوش معنوی- تعاریف و مفاهیم هوش معنوی- ابعاد هوش معنوی- توجه و آگاهی- ادراک فراحسی- قوه عقلانی و... است.

  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله
 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی هوش سازمانی (OI)

  مقاله زیر درباره هوش سازمانی(OI)می باشد. و شامل: مقدمه- هوش سازمانی چیست؟- چرا هوش سازمانی؟- کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها- هوش سازمانی به عنوان یک فرآیند- فرآیند OI در سازمان‌ها و شرکت‌ها- کاربست هوش سازمانی در نظام آموزشی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری هوش سازمانی

  مقاله زیر درباره هوش سازمانی می باشد. و شامل: هوش چیست- تعریف تربیتی (تحصیلی) هوش- تعریف تحلیلی هوش- تعریف کاربردی هوش- هوش از منظر دانشمندان مختلف و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره هوش سازمانی

  پروژه زیر درباره هوش سازمانی می باشد. و شامل: مقدمه- تعاریف هوش سازمانی- هوش در حوزه سازمانی- تعاریف هوش سازمانی- اهمیت هوش سازمانی- بهبود هوش سازمانی- پیش نیازهای ضروری جهت بهبود سطح هوش سازمانی و... است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری هوش سازمانی

  آﻛﮕﻮن و ﻫﻤﻜﺎران (2007) ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺗﺌﻮری ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮔﻴﺪﻧﺰ ﺗـﻼش ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ روﻳﻜﺮدﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﻳﻪ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش سازمانی

  به قابلیت خلق، استنتاج و بیان هدف یک سازمان اطلاق می شود (آلبرخت،2003: 11). این بعد به این مسئله اشاره دارد که راهبردهای اساسی و مهم در سازمان شناسایی و تمامی کارکنان آن را پذیرفته و در جهت آن هماهنگ شده باشند، در عین حال متخصصان و رهبران فرصت بازبینی و بازنگری آن را در نشست های سالیانه فراهم کنند و فرصت ها و تهدیدهای ناشی از عوامل محیطی به طور دایم مورد بازبینی قرار گیرد (جعفری و

  ...
 • دانلود مبانی نظری پایان نامه درباره هوش سازمانی

  مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...
 • دانلود مبانی نظری هوش فرهنگی در سازمان برای فصل دوم پایان نامه

  مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...
 • دانلود مبانی نظری هوش هیجانی در مدیریت رفتار سازمانی

  مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...