مبانی نظری سرمایه روانشناختی

  • دانلود پایان نامه ارشد در مورد سرمایه های روانشناختی

    مشخصات این متغیر:
    شرح متغیر:
    مبانی نظری مربوط به متغیر سرمایه های روانشناختی: در سالهای اخیر توجه روان شناسان به مقوله روان شناسی مثبت جلب شده است ؛ به گونه ای که این جنبش به حوزه مدیریت و رفتر سازمانی هم راه یافته است . امروزه پس از سرمایه انسانی و اجتماعی ، سرمایه روان شناختی را می توان مبنای مزیت
    ...