مبانی نظری سرمایه اجتماعی

 • هانی فان نخستین نویسنده‌ای است که از اصطلاح "سرمایه‌اجتماعی" استفاده کرده است. این مربیِ آموزشیِ گمنامِ ویرجینیای غربی در مقاله‌ای(1916) نابسامانی‌های نظام آموزشی کشورش، ایالات متحده آمریکا را بررسی می‌کند.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • هر جامعه ای خرده نظام اجتماع در ارتباط با سایر خرده نظام های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اصلی ترین منبع و قلمرو روابط و تعاملات اجتماعی توام با احساسات و عواطفی است که مولد تعهدات متقابل برای وصل کردن کنش گران به هم دیگر و ایجاد اعتماد، همبستگی، انسجام و محیط گرم و سینرژی لازم برای سلامت جسمانی، روانی و شور و نشاط اجتماعی است.
  جزئیات بیشتر در

  ...
 • مقاله زیر درباره سرمایه اجتماعی می باشد. و شامل: مفهوم سرمایه اجتماعی- ابعاد سرمایه اجتماعی- بعد ساختاری- بعد شناختی- بعد رابطه ای- سرمایه اجتماعی و انواع سرمایه های سازمانی- مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پروژه ی زیر درباره سرمایه اجتماعی می باشد. و شامل: فرانسیس فوکویاما- مفاهیم محوری و اهداف در تعاریف سرمایه‏ی اجتماعی- تحقیقات خارجی - تحقیقات داخلی- فهرست منابع- منابع فارسی- منابع انگلیسی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • تحقیق زیر درباره سرمایه اجتماعی می باشد. و شامل: تاریخچه سرمایه اجتماعی - مفهوم سرمایه اجتماعی- مبانی نظری سرمایه اجتماعی- تئوری پیوندهای ضعیف- تئوری شکاف ساختاری- تئوری منابع اجتماعی- مدل سرمایه اجتماعی CLRLA و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله زیر درباره سرمایه اجتماعی می باشد. و شامل: تعاریف سرمایه اجتماعی- نظریه های سرمایه اجتماعی- فرانسیس فوکویاما- مفاهیم محوری و اهداف در تعاریف سرمایه‏ی اجتماعی- تحقیقات خارجی- تحقیقات داخلی- منابع فارسی- منابع انگلیسی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله زیر درباره سرمایه اجتماعی می باشد. و شامل: تعاریف سرمایه اجتماعی- تاریخچه سرمایه اجتماعی - ابعاد سرمایه اجتماعی- نظریه ها و تئوری های سرمایه اجتماعی- دیدگاه پیربوردیو- مدل کیفی سرمایه اجتماعی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پروژه زیر درباره سرمایه اجتماعی می باشد. و شامل: سرمایه فیزیکی – مالی- سرمایه انسانی- سرمایه طبیعی ( NC ) و ابعاد آن- سرمایه های مالی (FC) و ابعاد آن- سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی (CC)- مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پژوهش زیر درباره سرمایه اجتماعی می باشد. و شامل: مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی - تعریف سرمایه- دلایل سرمایه بودن سرمایه اجتماعی- تعاریف سرمایه اجتماعی- خلاصه تعاریف سرمایه اجتماعی- اهمیت و ضرورت سرمایه اجتماعی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پروژه زیر درباره سرمایه اجتماعی می باشد. و شامل: مقدمه، تاریخچه سرمایه اجتماعی، تعریف سرمایه اجتماعی، انواع سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی رسمی و غیررسمی، سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم، سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر و... است
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله زیر درباره سرمایه اجتماعی و نقش مدیران می باشد. و شامل: مقدمه، تعهد سازمانی، اعتمادسازمانی، شایستگی مدیریتی، نقش مدیران درایجاد سرمایه اجتماعی، مدیران از راههای مختلف می توانند به ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی یاری رسانند و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • تحقیق زیر درباره سرمایه اجتماعی می باشد. و شامل: اشکال سرمایه، تعریف سرمایه اجتماعی، سطوح سرمایه اجتماعی، نظریه های سرمایه اجتماعی، نظریه پیوندهای ضعیف، نظریه شکاف ساختاری، نظریه منابع اجتماعی، انواع سرمایه اجتماعی و... است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پژوهش زیر درباره سرمایه اجتماعی است . و شامل: ابعاد سرمایه اجتماعی گروتارت و باستلر ، 2001، در تعاريف صاحبنظران ايراني مي توان به نكات مهمي به شرح ذیل، اشاره نمود، بررسی تعاریف سرمایه اجتماعی و ابعاد موضوع، سطح كلان، سطح ميانه، سطح خرد و... است
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پزوژه زیر درباره سرمایه اجتماعی می باشد .و شامل: مفهوم سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیر بوردیو، از نظر بوردیو مقدار سرمایه اجتماعی در تملک هر عامل اجتماعی به دو امر وابسته است، سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمنو... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • وحید وزیری راد (1387) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت یادگیری سازمانی چنین نتیجه می گیرد که...
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پژوهش زیر درباره سرمایه اجتماعی می باشد. و شامل: تعاریف سرمایه اجتماعی، گوشال و ناهاپیت، فوکویاما" ، بوردیو" ، کلمن، "پورتس، برت، کوهن و پروساک" :، پالدام" ، ریچارد رز، "گرین" :، کمیسیون بهره وری استرالیا، تمایز سرمایه اجتماعی با سایر سرمایه ها و... است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پروژه زیر درباره سرمایه اجتماعی می باشد. و شامل: مقدمه، مفهوم و تعریف سرمایه اجتماعی، آیا سرمایه اجتماعی واقعاً سرمایه است؟، اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه، نقش سرمایه اجتماعی در سازمان، عناصر سرمایه اجتماعی، عنصر ساختاری و... است.

  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • در تحقیقی که موسسهAAPR Researc در مورد بافت اجتماعی آمریکا انجام داده است، مشخص شد که اعتماد به حکومت ملی در میان 25 درصد از آنها که مورد پیمایش قرار گرفتند، پایین است، یعنی کسانی که گفتند هر روز به صحبتهای رادیویی گوش می دهند.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • سرمایه در آمدی است مولد ، یا منبعی كه شخص می تواند جهت ایجاد ثروت با منبعی اضافی دیگر به كارببرد . سرمایه فرهنگی عبارتند از میل و عادات پیشینه كه در ایجاد جامعه پذیری است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • این پژوهش درباره سرمایه اجتماعی می باشد . که در بر گیرنده : تاريخچه سرمايه اجتماعي ، ماهيت سرمايه، نسبت سرمايه اجتماعي با ديگر انواع سرمايه...
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل