پژوهش زیر درباره برنامه ریزی استراتژیک می باشد. و شامل: برنامه ریزی و انواع برنامه ریزیها- دوره های برنامه ریزی در شرکتهای بخش خصوصی- برنامه ریزی استراتژیک (تعریف، پارادایم ها و مکاتب- نگرش به استراتژی بعنوان علم یا هنر و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
45 صفحه
کد:
774 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره برنامه ریزی استراتژیک می باشد. و شامل: برنامه ریزی و انواع برنامه ریزیها- دوره های برنامه ریزی در شرکتهای بخش خصوصی- برنامه ریزی استراتژیک (تعریف، پارادایم ها و مکاتب- نگرش به استراتژی بعنوان علم یا هنر- تقسیم بندی مکاتب دهگانه استراتژی- رویکردها در شکل گیری استراتژی ها- انواع مدلهای فرآیندی برای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک- منابع و مآخذ.

باوجود نتایج تجربی متعارض درباره مفیدبودن برنامه ریزی، فراتحلیل برینکمن ، گریکنک و کاپسا (2010)، نشان میدهد که برنامه ریزی مفید است گرچه این مفید بودن، به عوامل زمینه ای بستگی دارد(تیتز، ریگو؛ 2013). هابرماس ( بنیانگذار نظریه کنش ارتباطی)، برنامه ریزی را عملي سیاسی و نتیجه گفتمان بین همه گروههای ذینفع بمنظور دستیابی به توافق درحوزه هدفگذاری و اجرا ميداند. وی معتقد به تقسیم آگاهی و دانایی بین همه گروههای ذینفع است و اعتقادی به محصور شدن آن در قفس آهنین برنامه ریزان ندارد. بنابراين اعتقادی به برنامه ریزی به مفهوم دولتی، متمرکز یا تکنوکرات ندارد و آنرا درحیطه نفوذ تخصصی گروهی خاص، نمیبیند(اصنافی، سیدمحمدرضا؛ 1388). عليرغم چنين ديدگاههايي برنامه ريزي بطورگسترده توسط شركتها، دولتها و سازمانهاي بين مللي بكارميرود و بنابراين براي درك و قضاوت درين باره نياز به بررسي دقيقتر تعاريف پيرامون برنامه ريزي، انواع برنامه ريزيها و خاستگاههاي مختلف آنها وجود دارد.