پژوهش زیر درباره عملکرد کارکنان می باشد. و شامل: مقدمه- عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان- دانش ومهارت- عوامل موثر بر رضایت کارکنان- تعیین اهداف چالشی وتلاش یر انگیز اما مورد قبول ، روشن وقابل درک و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
65 صفحه
کد:
695 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره عملکرد کارکنان می باشد. و شامل: مقدمه- عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان- دانش ومهارت- عوامل موثر بر رضایت کارکنان- تعیین اهداف چالشی وتلاش یر انگیز اما مورد قبول ، روشن وقابل درک- حمایت مدیران برای تامین امکانات ومنابع ورفع موانع- ارزیابی واندازه گیری عملکرد وارائه پاداش های مبتنی بر عملکرد- تقویت رفتارهای مطلوب ورضایت بخش- پاداش وبازخورد به موقع ورعایت عدالت وانصاف در پاداش دادن- مثبت اندیشی ، پایداری وپشتکار- بر اساس مدل پیشنهادی محققان- سطح شایستگی کارکنان- رضایت کارکنان- عملکرد کارکنان- سیستم های بهبود کارکنان- مدیریت عملکرد- تعریف مدیریت عملکرد- مدل ACHIEVE(ابزاری جهت مدیریت عملکرد )- هفت واژه در برگیرنده مدل عملکردی ACHIEVE.- استفاده از مدل ACHIEVE- وضوح ( درک یا تصور نقش )- کمک ( حمایت سازمانی )- انگیزه ( انگیزش یا تمایل )- ارزیابی ( آموزش و بازخورد عملکرد )- اعتبار ( اعمال معتبر و حقوقی پرسنل )- محیط ( تناسب محیطی ) - عوامل تاثیرگذار در اجرا و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد- هماهنگی کامل نظام مدیریت عملکرد با سایر نظامهای سازمان - اصول مدیریت عملکرد- فرایند مدیریت عملکرد- تدابیر مدیران موفق در سازمانهای ایرانی برای بهبود عملکرد کارکنان- مزایای مدیریت عملکرد و ...