پروژه زیر درباره سازمان‌های یادگیرنده و دانشی می باشد. و شامل: مفهوم مدیریت دانش، تعاریف مدیریت دانش طی 15 سال اخیر، الگوهای چهارگانه ایجاد دانش در هنگام تغییرات پروژه های سازمانی، تحلیل و داده کاوی، انتقال و توزیع دانش و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
61 صفحه
کد:
505 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره سازمان‌های یادگیرنده و دانشی می باشد. و شامل: مفهوم مدیریت دانش، تعاریف مدیریت دانش طی 15 سال اخیر، الگوهای چهارگانه ایجاد دانش در هنگام تغییرات پروژه های سازمانی، تحلیل و داده کاوی، انتقال و توزیع دانش، بکارگیری و رواسازی دانش، ارزیابی عملکرد مدیریت دانش، دیدگاه‌های ارزیابی عملکرد مدیریت دانش، مدل مدیریت پروژه مدیریت دانش، مفهوم سازی پیاده سازی مدیریت دانش، مبانی تئوریک مدیریت دانش، دانش چیست؟، سلسله مراتب دانش، اطلاعات، دانش، روابط داده، اطلاعات و دانش، عناصر دانش، تجربه، پیچیدگی، قضاوت و داوری، ارزش‌ها و باورها، ویژگی¬های دانش، انواع دانش، انواع دانش از نظر نوناکا، انواع دانش از نظر جورنا، کاربرد انواع مختلف دانش در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ، انواع دانش از نظر ماشلوپ، طبقه بندی بلاکلر از دانش، طبقه¬بندی لیدنر و علوی از دانش، عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش، مدل مفهومی مدیریت دانش با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت، پنج عامل کلیدی موفقیت برای مدیریت دانش از دیدگاه، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش حاصله از 14 شرکت ، بازنگری مدلهای عملکردی مدیریت دانش، منابع و مآخذ،